ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Audatex Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételei (2009)

 

1. rész: Általános rendelkezések

 

1.§ Preambulum

1. Az alábbi Általános Szerződési Feltételek ( a továbbiakban : ÁSZF) szabályozzák az Audatex Magyarország Kft ( a továbbiakban: Audatex)  által rendelkezésre bocsátott, balesetben sérült járművek értékesítésére („maradványérték-börze) valamint flottajárművek értékesítésére (flottaértékesítési platform) szolgáló online-platform felhasználóival létesített üzleti kapcsolatainak alapelveit. A maradványérték-börzét és a flottaértékesítési platformot a későbbiekben összefoglalóan röviden „platformok”-nak nevezzük.

2. Az Audatex és a platformok résztvevői között érvényes részvételi szabályokon túlmenően ez az ÁSZF tartalmazza mindazon szabályokat, amelyek a maradványérték-börze ill. flottaértékesítési platform használata során a mindenkori vevő és eladó között létrejövő adásvételi szerződésekre („Használtautó-adásvételi szerződés”) vonatkoznak.

3. A jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő, azokkal ellentétes vagy azokat kiegészítő  más Általános Szerződési  Feltételek nem képezik a szerződés részét, hacsak az Audatex kifejezetten írásban bele nem egyezik ezek érvényességébe. A szerződő partnerek saját üzleti feltételeikre való hivatkozása kifejezetten kizárt.

4. A résztvevők, valamint más lehetséges szerződő partnerek a maradványérték-börzére ill. a flottaértékesítési platformra történő bejelentkezéssel tudomásul veszik és elismerik jelen feltételeket.

 

2.§ Az Audatex jogállása az értékesített áruk tekintetében

 1. A szerződő partnerek tudomásul veszik, hogy a felkínált gépjárművek, tartozékok és egyéb, a platformokon felkínált áruk nem állnak az Audatex tulajdonában.

2. Az Audatex semmilyen, jelen ÁSZF-ben nem részletezett eljárásban nem válik a gépjárművekről, tartozékokról vagy egyéb, a platformokon felkínált árukról kötött adásvételi szerződések szerződő partnerévé. Amíg az Audatex erről kifejezetten nem nyilatkozik az eladó ill. vevő felé, az Audatex nem tesz nyilatkozatokat saját nevében az eladásra ill. vételre vonatkozólag. Az Audatexet azonban felhatalmazhatják, hogy a mindenkori járműtulajdonos nevében adásvételi szerződést kössön. Az Audatex szintén jogosult lehet a vételárat saját nevében beszedni valamint adott esetben a maradványérték-börze ill. flottaértékesítési platform használata során eladott jármű vételárát saját nevében peresíteni és az eladónak a vevővel kötött adásvételi szerződésétől az eladó nevében elállni. Amennyiben az AUTOonline a mindenkori eladó erre felhatalmazta, az Audatex közli ennek a felhatalmazásnak a tényét  az érintett vevővel.

3. Az Audatex soha nem tulajdonosa az elárverezendő járműveknek vagy tárgyaknak, az Audatex nem vállal szavatosságot a járművek vagy tárgyak állapotáért és minőségéért. Az Audatex nem végez műszaki és/vagy optikai vizsgálatot a járműveken vagy tárgyakon. Az állapotleírások a tulajdonosok adatain alapszanak.

 

3.§ Hozzáférés az értékesítési platformhoz, visszavonás és felmondás

 1. A platformokat kizárólag azok az üzleti vevők használhatják, akiket az Audatex írásban feljogosított.

A maradványérték-börzén felvásárlóként kizárólag tanúsított autókereskedők, műhelyek, autó-kereskedőházak valamint a gépjármű-iparban tevékenykedő vállalkozások vehetnek részt.

A flottaértékesítési platformon bármilyen flottaüzemeltetők (pl. bankok, járműgyártók- és importőrök, lízingtársaságok, hatóságok, céges gépjárműparkok stb.) valamint felszámolók részt vehetnek eladóként. Vevők lehetnek autóértékesítők, műhelyek, autó-kereskedőházak valamint a gépjármű-iparban tevékenykedő vállalkozások.

2. A hozzáférés engedélyezéséről az Audatex kérelem  alapján  dönt. Az Audatex bármikor jogosult az adatokat ismételten ellenőrizni, valamint az engedélyezési kérelmet az okok megnevezése nélkül elutasítani vagy egy már megadott engedélyt visszavonni. A visszavonásnak elsősorban a következő okai lehetnek:

• Jelen ÁSZF rendelkezéseinek megszegése (példa: a maradványérték-börze résztvevője megkerüli a 3.§ 1.a) bek.-ben foglalt szabályt, azaz felvásárlók egy hirdetőt használnak balesetben sérült járművek meghirdetésére vagy hirdetők teszik fel felvásárlók balesetes járműveit a portálra),

• hamis adatok szándékos vagy súlyos gondatlanság folytán történő közzététele hirdető által a maradványérték-börzén ill. az eladó által a flottaértékesítési platformon,

• a részvételi díjak két hetet meghaladó fizetési késedelme,

• ismételt késedelmes intézkedés a platformokon keresztül eladott járművek vagy tárgyak adásvételének lebonyolításában, elsősorban a szállításnál, fizetésnél és átvételnél,

• az engedélyezés feltételeinek hiánya vagy megszűnése.

• visszaélés a felhasználó-azonosítóval és/vagy jelszóval,

• a hatályos jog ill. harmadik személy jogának megsértése, amennyiben ez érinti az Audatex érdekeit, különös tekintettel a platformokon bonyolódó kereskedelmi tranzakció komolyságára és megbízhatóságára,

• csődeljárás vagy felszámolási eljárás  megindítása vagy  fizetésképtelenség miatt  az üzleti tevékenység felfüggesztése,

• az értékesítési platform annak céljával nem összeegyeztethető használata,

• az Audatex-nél közvetetten vagy közvetlenül konkuráló értékesítési platform létrehozása és működtetése.

Jelen Szerződési  Feltételek megszegése esetére az Audatex fenntartja magának a jogot kártérítési igények érvényesítésére.

3. Azok a felhasználók, akik kivételes jelleggel  szeretnék hirdetőként ill. eladóként használni az Audatex platformjait, azok a jelen Általános Szerződési  Feltételek-re (ÁSZF) és ezzel az AUTOonline-nal megkötött felhasználói szerződésre vonatkozó elfogadó nyilatkozatukat  a megtételt követő két héten belül írásban visszavonhatják. Ehhez szükséges egy -  az Audatex Magyarország Kft., 1134 Budapest, Váci út 49. címre küldött  - levél vagy egy az balazs.torok @audatex.hu címre küldött e-mail. A határidő betartása tekintetében elegendő, ha a visszavonás időben elküldésre kerül. Amennyiben időben nyilatkoznak a visszavonásról, úgy a felhasználót nem köti sem a felhasználói szerződés, sem pedig jelen ÁSZF-re vonatkozó elfogadó nyilatkozat. Ez a visszavonási jog azonban megszűnik, ha akár egy jármű  is az Audatex platformján meghirdetésre kerül.

4. A résztvevő bármikor felmondhatja a felhasználói szerződést. A felmondó nyilatkozathoz elegendő egy az Audatex Magyarország Kft., 1134 Budapest, Váci út 49. címre küldött levél vagy az balazs.torok@audatex.hu címre küldött e-mail.

5. Az Audatex a hónap végétől számított tizennégy napos határidő betartásával bármikor felmondhatja a felhasználói szerződést. A zárolásra vonatkozó jogot ez nem érinti.

 

4. § A résztvevő felhasználói jogai

1. A maradványérték-börzén ill. a flottaértékesítési platformon történő részvétel engedélyezésével a résztvevő megkapja a megfelelő internetoldalhoz való szoftvert ill. hozzáférést a számára engedélyezett felhasználói területre vonatkozóan. Ezáltal a résztvevő megkap egy nem átruházható és legfeljebb a kölcsönös üzleti kapcsolat idejére és az Audatex szolgáltatásainak szabályos használata céljára igénybe vehető korlátozott felhasználói jogot.

2. Az Audatex résztvevő azonosító és hozzáférési adatok harmadik személynek történő továbbadása az Audatex írásbeli engedélye nélkül tilos és a felhasználói körből történő azonnali kizáráshoz vezet. Az Audatex ezzel kapcsolatban fenntartja magának a jogot kártérítési követelések érvényesítésére is. Valamennyi felhasználó saját maga felel hozzáférési adatainak titokban tartásáért. Ebből adódóan korlátlanul felel ezen adatok elveszítése vagy ellopása esetén az Audatex-nél szemben.

3. A résztvevő jogai az Audatex szolgáltatásainak a rendeltetésszerű használat keretein belül történő használatára korlátozódnak.

4. Szerzői vagy egyéb oltalmi jogokat nem biztosítunk. Ez  valamennyi jelenlegi és jövőbeli ajánlatra , a szoftverekre valamint a megfelelő dokumentációkra és útmutatókra is vonatkozik.

5. Az AUTOonline-logó valamint a hozzá tartozó „Every car’s a winner” szlogen csak az Audatex előzetes írásbeli engedélyével használható a biztosított kereteken belül.

6. Az Audatex törekszik a lehető legnagyobb rendszerbiztonság biztosítására. Mindazonáltal a részvevők igénye a platformok használatára csupán a technika aktuális szintjének megfelelően biztosítható. Ezen túlmenően mindenekelőtt a szerveren vagy az Audatex által használt szoftveren végzett karbantartási munkák alatt kerülhet sor késedelmekre vagy kimaradásokra. Az Audatex ezért időlegesen korlátozza működését, ha ez a szerver biztonsága vagy a karbantartás elvégzése szempontjából szükséges. Az Audatex törekszik arra, hogy ezekben az esetekben figyelembe vegye a platformok használóinak jogos érdekeit, miközben a karbantartást a szokásos fő munkaidőn kívül végzi vagy előzetesen megfelelő módon értesíti a résztvevőket. Előre nem látható rendszerkimaradás esetére az Audatex rendszerkimaradásainak kezelésére vonatkozó kiegészítő alapelvek érvényesek. Az AUTOonline felelősségének 15.§-ban szabályozott korlátozását az előbbi szabályozás nem érinti.

 

5. § Árak

A maradványérték-börze ill. a flottaértékesítési platform használatáért a mindenkori árlistában külön felsorolt használati díjak fizetendők. Ennek megfelelően a használat napján érvényes árak plusz a mindenkori jogszabályok szerinti ÁFA összege  fizetendő.

 

6. § Fizetés

1. Eltérő szabályozás hiányában az Audatex számlái a számla kiállításának dátumától számított nyolc (8) napon belül levonás nélkül esedékesek. Fizetési késedelem esetén a vonatkozó  jogszabályok / PTK / rendelkezései az irányadók.

2. Amennyiben az Audatex valamely számlája ellen kifogást emelnek, azt az Audatex-nél szemben írásban kell érvényesíteni.

3. A résztvevők csak akkor jogosultak ellenkövetelés beszámítására az Audatex-el szemben, ha az ellenkövetelések jogerősen megállapításra kerültek vagy nem vitatottak.

 

2. rész: A maradványérték-börze eljárása és a flottaértékesítési platform

 

7.§ Általános eljárási szabályok

1. Hirdető ill. eladó az Audatex-el kötött szerződéses megállapodás alapján a platformon rendelkezésre bocsátja az értékesítendő járműveket, járműelemeket, tartozékokat vagy egyéb tárgyakat és meghatározza - amennyiben az alábbi rendelkezések alapján lehetséges - az értékesítési eljárás módját (ajánlati rendszer, aukciós rendszer, fix áras rendszer).A hirdető ill. eladó a flottaértékesítés platformon tett nyilatkozatait az Audatex- el mint a vevő képviselőjével közli.

2. A hirdető ill. eladó garantálja, hogy az értékesítendő járművek ill. egyéb áruk teljes és helytálló, valóságos adatait megfelelő időben eljuttatja az Audatex-nek. Az adatoknak valamennyi forgalomtechnikai tulajdonságot valamint esetlegesen meglévő hiányosságokat (műszaki és optikai) tartalmazniuk kell. Az Audatex semmilyen garanciát nem vállal a hirdető ill. eladó által megadott adatokért.

3. Amennyiben hirdető ill. eladó a járművek nem helytálló /teljes és valósághű / leírásával vagy egyéb kötelezettségszegésével, továbbá az ajánlattal vagy a járművek eladásával kapcsolatban harmadik személy igénnyel lép fel az Audatex-el szemben, az ajánlattevő ill. eladó erre az esetre az Audatexet már most teljes mértékig mentesíti valamennyi ilyen igényl illetve annak jogkövetkezményei alól.

4. A regisztrált ajánlattevők az ajánlattételi fordulókat és/vagy akciós határidőket az értékesítési platformra való bejelentkezésük útján láthatják. A hirdető már ezt megelőzően beleegyezik az Audatex-től ill. megbízott harmadik személytől kapott, más alkalmas formában történő további értesítésekbe (pl. e-mail, posta, telefon).

5. Amennyiben a legmagasabb összeget kínáló azt állítja , hogy ajánlata nem érvényes – a bizonyítás az ő kötelessége –, akkor az eladó jogosult, de nem köteles ezt a nyilatkozatot elállási nyilatkozatként elfogadni és a járművet ill. tárgyat a következő legmagasabb összeget ajánlónak eladni vagy a járművet újra felkínálni. A következő legmagasabb ajánlat beérkezését illető vita esetén a már elfogadott legmagasabb ajánlat marad érvényes.

6. Balesetben sérült járműveket külön jelöléssel kell ellátni. A legjobb eladási árak elérése érdekében az Audatex ezen kívül azt javasolja, az eladók minden járműre vonatkozóan független szakértőt bízzanak meg az állapotleírás elkészítésével.

 

8. § Lehetséges eljárások az Audatex-nél

Hirdető ill. eladó az Audatex-nél alapvetően a jelen ÁSZF-ben leírt három eljárás – ajánlati rendszer, aukciós rendszer, fix áras rendszer – között választhat, amennyiben az alábbi szabályok másként nem rendelkeznek. Az adásvételi szerződés a hirdető ill. eladó elfogadó nyilatkozatával jön létre.

Mind a maradványérték-börzére, mind pedig a flottaértékesítési platformra vonatkozik az a szabály,hogy más külön megjelölés hiányában alapvetően az ajánlattételi rendszer alkalmazandó.

 

8. a. § Szokásos eset: Az ajánlattételi rendszer

1. Az ajánlattételi rendszerben hirdető ill. eladó vagy annak kívánságára az Audatex megállapítja az ajánlattételi határidőt a felkínálandó járműre. Az érdeklődő lehívja az ajánlatokat és amennyiben vételi szándéka van, ajánlatot tesz. Az ajánlat megtételével az érdeklődő kötelező vételi ajánlatot tesz.

2. Az ajánlattételi határidő leteltét követően hirdető ill. eladó lehívhatja az általa meghirdetett járműre érkezett legmagasabb ajánlatokat. Hirdető ill. eladó ezeket csupán tudomásul veszi. A használtautó-adásvételi szerződés csak az ajánlat kifejezett elfogadásával jön létre annak ellenőrzése után, amennyiben hirdető ill. eladó azt elhatározzák. Az eladó ugyanakkor nem köteles a vételi ajánlatot az ajánlati áron elfogadni.

 

8. b. § Az aukciós rendszer

1. Az aukciós rendszerben az eladó meghirdeti a járművet az adott platformon és megállapítja az ajánlattételi ill. kínálati határidőt, valamint egy esetleges minimális ajánlati árat. Már a jármű meghirdetésekor nyilatkozik az eladó, hogy elfogadja a kínálati idő végén a legmagasabb ajánlatot, amennyiben az szabályosan jött létre, eléri vagy meghaladja az általa adott esetben megadott minimális árat és a kínáló teljesíti az esetlegesen megállapított kiegészítő feltételeket.

2. Az érdeklődő – az ajánlattételi rendszertől eltérően – figyelemmel kísérheti a konkuráló érdeklődők ajánlatait és túl is licitálhatja azokat. A mindenkori ajánlat kötelező. Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha az ajánlattételi ill. kínálati határidő alatt egy másik kínáló magasabb ajánlatot tesz.

3. Az aukció eladó által meghatározott futamidejének végén vagy az eladó által történő idő előtti befejezés esetén az eladó és a legmagasabb ajánlatot tevő felvásárló, aki teljesíti a 2. bekezdésben leírt feltételeket, létrejön az adásvételi szerződés a meghirdetett járműről.

 

8. c. § A fix áras rendszer

1. A fix áras rendszernél az eladó kötelező érvényű eladási árat határoz meg valamint esetlegesen kiegészítő feltételeket is, melyeket a potenciális vevőnek teljesítenie kell (eladási ajánlat). Az eladó ezzel egy kötelező ajánlatot ad ezen árunak a megadott fix áron történő eladására annak az érdeklődőnek, aki az ajánlatban esetlegesen szereplő további feltételeket teljesíti.

2. A fix áras rendszerben a vevő érvényesen akkor fogadja el az eladó ajánlatát, ha az az ajánlatban esetlegesen megadott további feltételeket teljesíti és a megfelelő felületen ezt vissza is igazolja.

 

9. §  A maradványérték-börze különös szabályai

1. A maradványérték-börzén hirdető csupán az ajánlattételi és az aukciós rendszer között választhat. Az aukciós rendszer csak rendelkezésre jogosult hirdetőknek áll a rendelkezésére. Ez az eljárás felvásárlók által hirdetett járműveknél (ún. kereskedelmi áruknál) sem használható. Abban az esetben, ha hirdető a meghirdetett jármű tekintetében nem rendelkezésre jogosult, csak az ajánlattételi rendszer áll rendelkezésére.

2. Az ajánlattételi rendszerben a felvásárlót /vevő /a járműnek a maradványérték-börzére történő felhelyezési dátumától számított kettő hónapig köti az adott ajánlata, amennyiben magyar kereskedő, külföldi kereskedő esetén ez a kötelezettség 3 hét.

3. Ha a felvásárlók eladóként is megjelennek, az általuk meghirdetett járművek legfeljebb négy hétig maradnak a maradványérték-börzén. Ezeket a járműveket kereskedelmi járművek jelöléssel más felvásárlóknak adhatják el.

 

10. § A flottaértékesítési platform különös szabályai

1. A flottaértékesítési platformon az eladó választhat az ajánlattételi rendszer, az aukciós rendszer valamint a fix áras rendszer között. Ha nincs külön jelölve, mindig az ajánlattételi rendszerről van szó.

2. Az ajánlattételi rendszerben a felvásárlót az ajánlattételi ill. kínálati határidő lejártát követő három munkanapig köti az adott ajánlata, amennyiben kivételesen nem hosszabb határidő került megállapodásra. Ezen határidő kiszámításánál a vasárnap nem számít munkanapnak.

3. Az eladó a profiljában maga rögzíti, hogy az értékesítendő járműve(ke)t stb. valamennyi, a flottaértékesítési platformon résztvevő vevőnek szeretné-e felajánlani vagy csak egy bizonyos vevőkörnek.

4. Az eladó legalább 2 digitális fotót (balesetben sérült autóknál legalább négyet, ebből egyet – a légzsákkioldás kérdése miatt – a belső térről) és egy részletes, aktuális állapotleírást a járműről a lényeges járműadatokkal digitális formátumban (pl. Excel- vagy Wordfájl), úgymint pl. első forgalomba helyezés stb.) kell az Audatex-nek rendelkezésre bocsátania.

5. Az eladó biztosítja az Audatex-et és a vevőt afelől, hogy a járművön harmadik személynek nincsenek jogai. Továbbá garantálja, hogy jogosult a felkínált tárgy felett szabadon rendelkezni, akár azért, mert ő a jogos tulajdonos vagy egyéb okokból ő a rendelkezésre jogosult felette.

6. A szerződés megkötése kötelez az átvételre és a jármű 5 munkanapon belül történő készpénzmentes kifizetésére. Amennyiben az Audatex közli a vevővel, hogy az eladó felhatalmazta az Audatex-et a vételár beszedésére, akkor a vételárat az Audatex-nek, mint az eladó beszedési meghatalmazottjának kell kifizetni.

 

11. § A megvásárolt jármű elhozatala / adásvétel lebonyolítása az Audatex-en keresztül

Amennyiben az adásvételi szerződés az előbb leírt rendelkezéseknek megfelelően létrejött, a vevő köteles az adott járművet saját költségére és haladéktalanul, legkésőbb az adásvételi szerződés létrejöttét követő egy héten belül elszállítani. Mivel legtöbbször az eladónak is érdeke, hogy az eladott járművet ezen határidőn belül elvigyék tőle, az AUTOonline jogosult a vevő számára a járművet elszállítani és a vételár-fizetést lebonyolítani. Ebben az esetben azonban a vevő az Audatex-el szemben köteles a járművet saját költségére és haladéktalanul elvinni és az Audatex számára a vételárat valamint a felmerült költségeket megtéríteni.

 

3. rész: A használtautó-adásvételi szerződésekkel kapcsolatos szabályok

 

12. § Minőségi szavatosság kizárása

A platformokon kínált járművek esetében kizárólag olyan használt járművekről van szó, amelyek céges vevőknek adnak el. Amennyiben a mindenkori hirdető /eladó egyes esetekben másként nem rendelkezik, a platformokon megvételre kínált járművek minőségéért való kötelezettségvállalást /kellékszavatosságot / az eladó kizárja. Semmis az a kikötés, amely szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő károkozásért , az életben , a testi épségben, az egészségben okozott károsodásért , továbbá büncselekmény következményeiért való felelősséget előre korlátozza vagy kizárja.

 

13. § Kijelentés és feliratok eltávolítása

A vevő köteles a járművet az adásvételi szerződés megkötésétől számított három munkanapon belül saját költségére kijelenteni. Amennyiben szükséges, a vevő szintén ezen határidőn belül saját költségére eltávolítja a jármű feliratait, mint pl. fóliák. Az eladó kérésére vevőnek erről a megfelelő igazolást be kell mutatni.

 

4. rész: Záró rendelkezések

 

14. § Adatvédelem

Az értékesítési platform eljárása és az adatkezelés adatvédelmi rendelkezések figyelembe vétele mellett történik. A résztvevők tudomásul veszik és hozzájárulnak, hogy az általuk megadott adatok és ajánlatok szabályos használat valamint az általános adatkezelés keretei között üzletszerűen és üzleti célokra kerülnek terjesztésre, felhasználásra, továbbításra és tárolásra. Az adatokat a résztvevők és az Audatex az érdemben lehetséges mértékben bizalmas adatokként kezelik.

 

15. § Felelősség

1. Az Audatex nem vállal felelősséget a résztvevők által megadott adatok helyességéért és teljességéért valamint a meghirdetett járművek értékesíthetőségéért. A hirdetők által faxon eljuttatott képek minőségromlásáért szintén nem felel az Audatex.

2. Az Audatex szintén nem felelős a résztvevők között létrejött adásvételi szerződések pontos tartalmáért, mivel a résztvevők maguk határozhatják meg az adásvételi szerződések tartalmát a beállítási panel megfelelő megjegyzésein keresztül. Ezért az Audatex nem is vállal garanciát a 12.§-ban javasolt, egyes esetekben felmerülő szavatosság kizárás jogszerűségéért, és érvényességéért.

3. Az Audatex szerződéses és törvényes kártérítési felelőssége a szándékos és súlyos gondatlanság útján okozott kárra korlátozódik. Amennyiben a szerződés szempontjából lényeges kötelesség gondatlanságból történő megszegésére kerül sor, akkor az Audatex felelőssége a jellemzően előrelátható károkra korlátozódik.

Az előzőekben nevezett felelősség kizárások és korlátozások az Audatex kifejezett garanciavállalásai esetén nem érvényesek és emberéletben, testi épségben vagy egészségben okozott károk megtérítése esetén, vagy ha jogszabály kötelező rendelkezésébe ütközik.

 

16. § Teljesítés helye és bírói illetékesség

1. Jelen, az Audatex Magyarország Kft és a résztvevők között fennálló szerződési feltétekre és az ezzel kapcsolatos jogviszonyokra a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai irányadók.

2. Az Audatex által vállalt teljesítések teljesítési helye Budapest. Valamennyi jelenlegi és jövőbeli, bejegyzett kereskedőkkel fennálló üzleti kapcsolatból származó igény tekintetében, beleértve a váltó- és csekk-követeléseket is, a bírói illetékesség kizárólagos helye Budapest,a hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság. Ugyanez a bírói illetékesség érvényes, ha az ügyfélnek belföldön nincs székhelye,lakóhelye vagy tartózkodási helye,a szerződés megkötése után lakhelyét vagy szokásos tartózkodási helyét belföldről áthelyezi vagy lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye a keresetindítás időpontjában nem ismert.

 

17. § Záró rendelkezés, felmentő záradék

Amennyiben jelen szerződési feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok vagy nem megfelelően szabályozottak, ez nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyett az az érvényes vagy végrehajtható rendelkezés számít a megállapodás tartalmának , amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést értelmében és céljában a legjobban megközelíti. Ha a szabályozás tartalma nem állapítható meg egyértelműen, a feltétel meghatározójával szerződő fél számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat

+36 (1) 780 8874

Visszahívás kérése

Visszahívás kérése
Visszahívást kér? Csak töltse ki és küldje el!