ÁSZF

1.1         Általános Szerződési Feltételek

Audatex Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételei (2009)

 

1. rész: Általános rendelkezések

 

1.§ Preambulum

1. Az alábbi Általános Szerződési Feltételek ( a továbbiakban : ÁSZF) szabályozzák az Audatex Magyarország Kft ( a továbbiakban: Audatex)  által rendelkezésre bocsátott, balesetben sérült járművek értékesítésére („maradványérték-börze) valamint flottajárművek értékesítésére (flottaértékesítési platform) szolgáló online-platform felhasználóival létesített üzleti kapcsolatainak alapelveit. A maradványérték-börzét és a flottaértékesítési platformot a későbbiekben összefoglalóan röviden „platformok”-nak nevezzük.

2. Az Audatex és a platformok résztvevői között érvényes részvételi szabályokon túlmenően ez az ÁSZF tartalmazza mindazon szabályokat, amelyek a maradványérték-börze ill. flottaértékesítési platform használata során a mindenkori vevő és eladó között létrejövő adásvételi szerződésekre („Használtautó-adásvételi szerződés”) vonatkoznak.

3. A jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő, azokkal ellentétes vagy azokat kiegészítő  más Általános Szerződési  Feltételek nem képezik a szerződés részét, hacsak az Audatex kifejezetten írásban bele nem egyezik ezek érvényességébe. A szerződő partnerek saját üzleti feltételeikre való hivatkozása kifejezetten kizárt.

4. A résztvevők, valamint más lehetséges szerződő partnerek a maradványérték-börzére ill. a flottaértékesítési platformra történő bejelentkezéssel tudomásul veszik és elismerik jelen feltételeket.

 

2.§ Az Audatex jogállása az értékesített áruk tekintetében

 1. A szerződő partnerek tudomásul veszik, hogy a felkínált gépjárművek, tartozékok és egyéb, a platformokon felkínált áruk nem állnak az Audatex tulajdonában.

2. Az Audatex semmilyen, jelen ÁSZF-ben nem részletezett eljárásban nem válik a gépjárművekről, tartozékokról vagy egyéb, a platformokon felkínált árukról kötött adásvételi szerződések szerződő partnerévé. Amíg az Audatex erről kifejezetten nem nyilatkozik az eladó ill. vevő felé, az Audatex nem tesz nyilatkozatokat saját nevében az eladásra ill. vételre vonatkozólag. Az Audatexet azonban felhatalmazhatják, hogy a mindenkori járműtulajdonos nevében adásvételi szerződést kössön. Az Audatex szintén jogosult lehet a vételárat saját nevében beszedni valamint adott esetben a maradványérték-börze ill. flottaértékesítési platform használata során eladott jármű vételárát saját nevében peresíteni és az eladónak a vevővel kötött adásvételi szerződésétől az eladó nevében elállni. Amennyiben az AUTOonline a mindenkori eladó erre felhatalmazta, az Audatex közli ennek a felhatalmazásnak a tényét  az érintett vevővel.

3. Az Audatex soha nem tulajdonosa az elárverezendő járműveknek vagy tárgyaknak, az Audatex nem vállal szavatosságot a járművek vagy tárgyak állapotáért és minőségéért. Az Audatex nem végez műszaki és/vagy optikai vizsgálatot a járműveken vagy tárgyakon. Az állapotleírások a tulajdonosok adatain alapszanak.

 

3.§ Hozzáférés az értékesítési platformhoz, visszavonás és felmondás

 1. A platformokat kizárólag azok az üzleti vevők használhatják, akiket az Audatex írásban feljogosított.

A maradványérték-börzén felvásárlóként kizárólag tanúsított autókereskedők, műhelyek, autó-kereskedőházak valamint a gépjármű-iparban tevékenykedő vállalkozások vehetnek részt.

A flottaértékesítési platformon bármilyen flottaüzemeltetők (pl. bankok, járműgyártók- és importőrök, lízingtársaságok, hatóságok, céges gépjárműparkok stb.) valamint felszámolók részt vehetnek eladóként. Vevők lehetnek autóértékesítők, műhelyek, autó-kereskedőházak valamint a gépjármű-iparban tevékenykedő vállalkozások.

2. A hozzáférés engedélyezéséről az Audatex kérelem  alapján  dönt. Az Audatex bármikor jogosult az adatokat ismételten ellenőrizni, valamint az engedélyezési kérelmet az okok megnevezése nélkül elutasítani vagy egy már megadott engedélyt visszavonni. A visszavonásnak elsősorban a következő okai lehetnek:

• Jelen ÁSZF rendelkezéseinek megszegése (példa: a maradványérték-börze résztvevője megkerüli a 3.§ 1.a) bek.-ben foglalt szabályt, azaz felvásárlók egy hirdetőt használnak balesetben sérült járművek meghirdetésére vagy hirdetők teszik fel felvásárlók balesetes járműveit a portálra),

• hamis adatok szándékos vagy súlyos gondatlanság folytán történő közzététele hirdető által a maradványérték-börzén ill. az eladó által a flottaértékesítési platformon,

• a részvételi díjak két hetet meghaladó fizetési késedelme,

• ismételt késedelmes intézkedés a platformokon keresztül eladott járművek vagy tárgyak adásvételének lebonyolításában, elsősorban a szállításnál, fizetésnél és átvételnél,

• az engedélyezés feltételeinek hiánya vagy megszűnése.

• visszaélés a felhasználó-azonosítóval és/vagy jelszóval,

• a hatályos jog ill. harmadik személy jogának megsértése, amennyiben ez érinti az Audatex érdekeit, különös tekintettel a platformokon bonyolódó kereskedelmi tranzakció komolyságára és megbízhatóságára,

• csődeljárás vagy felszámolási eljárás  megindítása vagy  fizetésképtelenség miatt  az üzleti tevékenység felfüggesztése,

• az értékesítési platform annak céljával nem összeegyeztethető használata,

• az Audatex-nél közvetetten vagy közvetlenül konkuráló értékesítési platform létrehozása és működtetése.

Jelen Szerződési  Feltételek megszegése esetére az Audatex fenntartja magának a jogot kártérítési igények érvényesítésére.

3. Azok a felhasználók, akik kivételes jelleggel  szeretnék hirdetőként ill. eladóként használni az Audatex platformjait, azok a jelen Általános Szerződési  Feltételek-re (ÁSZF) és ezzel az AUTOonline-nal megkötött felhasználói szerződésre vonatkozó elfogadó nyilatkozatukat  a megtételt követő két héten belül írásban visszavonhatják. Ehhez szükséges egy -  az Audatex Magyarország Kft., 1134 Budapest, Váci út 49. címre küldött  - levél vagy egy az balazs.torok @audatex.hu címre küldött e-mail. A határidő betartása tekintetében elegendő, ha a visszavonás időben elküldésre kerül. Amennyiben időben nyilatkoznak a visszavonásról, úgy a felhasználót nem köti sem a felhasználói szerződés, sem pedig jelen ÁSZF-re vonatkozó elfogadó nyilatkozat. Ez a visszavonási jog azonban megszűnik, ha akár egy jármű  is az Audatex platformján meghirdetésre kerül.

4. A résztvevő bármikor felmondhatja a felhasználói szerződést. A felmondó nyilatkozathoz elegendő egy az Audatex Magyarország Kft., 1134 Budapest, Váci út 49. címre küldött levél vagy az balazs.torok@audatex.hu címre küldött e-mail.

5. Az Audatex a hónap végétől számított tizennégy napos határidő betartásával bármikor felmondhatja a felhasználói szerződést. A zárolásra vonatkozó jogot ez nem érinti.

 

4. § A résztvevő felhasználói jogai

1. A maradványérték-börzén ill. a flottaértékesítési platformon történő részvétel engedélyezésével a résztvevő megkapja a megfelelő internetoldalhoz való szoftvert ill. hozzáférést a számára engedélyezett felhasználói területre vonatkozóan. Ezáltal a résztvevő megkap egy nem átruházható és legfeljebb a kölcsönös üzleti kapcsolat idejére és az Audatex szolgáltatásainak szabályos használata céljára igénybe vehető korlátozott felhasználói jogot.

2. Az Audatex résztvevő azonosító és hozzáférési adatok harmadik személynek történő továbbadása az Audatex írásbeli engedélye nélkül tilos és a felhasználói körből történő azonnali kizáráshoz vezet. Az Audatex ezzel kapcsolatban fenntartja magának a jogot kártérítési követelések érvényesítésére is. Valamennyi felhasználó saját maga felel hozzáférési adatainak titokban tartásáért. Ebből adódóan korlátlanul felel ezen adatok elveszítése vagy ellopása esetén az Audatex-nél szemben.

3. A résztvevő jogai az Audatex szolgáltatásainak a rendeltetésszerű használat keretein belül történő használatára korlátozódnak.

4. Szerzői vagy egyéb oltalmi jogokat nem biztosítunk. Ez  valamennyi jelenlegi és jövőbeli ajánlatra , a szoftverekre valamint a megfelelő dokumentációkra és útmutatókra is vonatkozik.

5. Az AUTOonline-logó valamint a hozzá tartozó „Every car’s a winner” szlogen csak az Audatex előzetes írásbeli engedélyével használható a biztosított kereteken belül.

6. Az Audatex törekszik a lehető legnagyobb rendszerbiztonság biztosítására. Mindazonáltal a részvevők igénye a platformok használatára csupán a technika aktuális szintjének megfelelően biztosítható. Ezen túlmenően mindenekelőtt a szerveren vagy az Audatex által használt szoftveren végzett karbantartási munkák alatt kerülhet sor késedelmekre vagy kimaradásokra. Az Audatex ezért időlegesen korlátozza működését, ha ez a szerver biztonsága vagy a karbantartás elvégzése szempontjából szükséges. Az Audatex törekszik arra, hogy ezekben az esetekben figyelembe vegye a platformok használóinak jogos érdekeit, miközben a karbantartást a szokásos fő munkaidőn kívül végzi vagy előzetesen megfelelő módon értesíti a résztvevőket. Előre nem látható rendszerkimaradás esetére az Audatex rendszerkimaradásainak kezelésére vonatkozó kiegészítő alapelvek érvényesek. Az AUTOonline felelősségének 15.§-ban szabályozott korlátozását az előbbi szabályozás nem érinti.

 

5. § Árak

A maradványérték-börze ill. a flottaértékesítési platform használatáért a mindenkori árlistában külön felsorolt használati díjak fizetendők. Ennek megfelelően a használat napján érvényes árak plusz a mindenkori jogszabályok szerinti ÁFA összege  fizetendő.

 

6. § Fizetés

1. Eltérő szabályozás hiányában az Audatex számlái a számla kiállításának dátumától számított nyolc (8) napon belül levonás nélkül esedékesek. Fizetési késedelem esetén a vonatkozó  jogszabályok / PTK / rendelkezései az irányadók.

2. Amennyiben az Audatex valamely számlája ellen kifogást emelnek, azt az Audatex-nél szemben írásban kell érvényesíteni.

3. A résztvevők csak akkor jogosultak ellenkövetelés beszámítására az Audatex-el szemben, ha az ellenkövetelések jogerősen megállapításra kerültek vagy nem vitatottak.

 

2. rész: A maradványérték-börze eljárása és a flottaértékesítési platform

 

7.§ Általános eljárási szabályok

1. Hirdető ill. eladó az Audatex-el kötött szerződéses megállapodás alapján a platformon rendelkezésre bocsátja az értékesítendő járműveket, járműelemeket, tartozékokat vagy egyéb tárgyakat és meghatározza - amennyiben az alábbi rendelkezések alapján lehetséges - az értékesítési eljárás módját (ajánlati rendszer, aukciós rendszer, fix áras rendszer).A hirdető ill. eladó a flottaértékesítés platformon tett nyilatkozatait az Audatex- el mint a vevő képviselőjével közli.

2. A hirdető ill. eladó garantálja, hogy az értékesítendő járművek ill. egyéb áruk teljes és helytálló, valóságos adatait megfelelő időben eljuttatja az Audatex-nek. Az adatoknak valamennyi forgalomtechnikai tulajdonságot valamint esetlegesen meglévő hiányosságokat (műszaki és optikai) tartalmazniuk kell. Az Audatex semmilyen garanciát nem vállal a hirdető ill. eladó által megadott adatokért.

3. Amennyiben hirdető ill. eladó a járművek nem helytálló /teljes és valósághű / leírásával vagy egyéb kötelezettségszegésével, továbbá az ajánlattal vagy a járművek eladásával kapcsolatban harmadik személy igénnyel lép fel az Audatex-el szemben, az ajánlattevő ill. eladó erre az esetre az Audatexet már most teljes mértékig mentesíti valamennyi ilyen igényl illetve annak jogkövetkezményei alól.

4. A regisztrált ajánlattevők az ajánlattételi fordulókat és/vagy akciós határidőket az értékesítési platformra való bejelentkezésük útján láthatják. A hirdető már ezt megelőzően beleegyezik az Audatex-től ill. megbízott harmadik személytől kapott, más alkalmas formában történő további értesítésekbe (pl. e-mail, posta, telefon).

5. Amennyiben a legmagasabb összeget kínáló azt állítja , hogy ajánlata nem érvényes – a bizonyítás az ő kötelessége –, akkor az eladó jogosult, de nem köteles ezt a nyilatkozatot elállási nyilatkozatként elfogadni és a járművet ill. tárgyat a következő legmagasabb összeget ajánlónak eladni vagy a járművet újra felkínálni. A következő legmagasabb ajánlat beérkezését illető vita esetén a már elfogadott legmagasabb ajánlat marad érvényes.

6. Balesetben sérült járműveket külön jelöléssel kell ellátni. A legjobb eladási árak elérése érdekében az Audatex ezen kívül azt javasolja, az eladók minden járműre vonatkozóan független szakértőt bízzanak meg az állapotleírás elkészítésével.

 

8. § Lehetséges eljárások az Audatex-nél

Hirdető ill. eladó az Audatex-nél alapvetően a jelen ÁSZF-ben leírt három eljárás – ajánlati rendszer, aukciós rendszer, fix áras rendszer – között választhat, amennyiben az alábbi szabályok másként nem rendelkeznek. Az adásvételi szerződés a hirdető ill. eladó elfogadó nyilatkozatával jön létre.

Mind a maradványérték-börzére, mind pedig a flottaértékesítési platformra vonatkozik az a szabály,hogy más külön megjelölés hiányában alapvetően az ajánlattételi rendszer alkalmazandó.

 

8. a. § Szokásos eset: Az ajánlattételi rendszer

1. Az ajánlattételi rendszerben hirdető ill. eladó vagy annak kívánságára az Audatex megállapítja az ajánlattételi határidőt a felkínálandó járműre. Az érdeklődő lehívja az ajánlatokat és amennyiben vételi szándéka van, ajánlatot tesz. Az ajánlat megtételével az érdeklődő kötelező vételi ajánlatot tesz.

2. Az ajánlattételi határidő leteltét követően hirdető ill. eladó lehívhatja az általa meghirdetett járműre érkezett legmagasabb ajánlatokat. Hirdető ill. eladó ezeket csupán tudomásul veszi. A használtautó-adásvételi szerződés csak az ajánlat kifejezett elfogadásával jön létre annak ellenőrzése után, amennyiben hirdető ill. eladó azt elhatározzák. Az eladó ugyanakkor nem köteles a vételi ajánlatot az ajánlati áron elfogadni.

 

8. b. § Az aukciós rendszer

1. Az aukciós rendszerben az eladó meghirdeti a járművet az adott platformon és megállapítja az ajánlattételi ill. kínálati határidőt, valamint egy esetleges minimális ajánlati árat. Már a jármű meghirdetésekor nyilatkozik az eladó, hogy elfogadja a kínálati idő végén a legmagasabb ajánlatot, amennyiben az szabályosan jött létre, eléri vagy meghaladja az általa adott esetben megadott minimális árat és a kínáló teljesíti az esetlegesen megállapított kiegészítő feltételeket.

2. Az érdeklődő – az ajánlattételi rendszertől eltérően – figyelemmel kísérheti a konkuráló érdeklődők ajánlatait és túl is licitálhatja azokat. A mindenkori ajánlat kötelező. Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha az ajánlattételi ill. kínálati határidő alatt egy másik kínáló magasabb ajánlatot tesz.

3. Az aukció eladó által meghatározott futamidejének végén vagy az eladó által történő idő előtti befejezés esetén az eladó és a legmagasabb ajánlatot tevő felvásárló, aki teljesíti a 2. bekezdésben leírt feltételeket, létrejön az adásvételi szerződés a meghirdetett járműről.

 

8. c. § A fix áras rendszer

1. A fix áras rendszernél az eladó kötelező érvényű eladási árat határoz meg valamint esetlegesen kiegészítő feltételeket is, melyeket a potenciális vevőnek teljesítenie kell (eladási ajánlat). Az eladó ezzel egy kötelező ajánlatot ad ezen árunak a megadott fix áron történő eladására annak az érdeklődőnek, aki az ajánlatban esetlegesen szereplő további feltételeket teljesíti.

2. A fix áras rendszerben a vevő érvényesen akkor fogadja el az eladó ajánlatát, ha az az ajánlatban esetlegesen megadott további feltételeket teljesíti és a megfelelő felületen ezt vissza is igazolja.

 

9. §  A maradványérték-börze különös szabályai

1. A maradványérték-börzén hirdető csupán az ajánlattételi és az aukciós rendszer között választhat. Az aukciós rendszer csak rendelkezésre jogosult hirdetőknek áll a rendelkezésére. Ez az eljárás felvásárlók által hirdetett járműveknél (ún. kereskedelmi áruknál) sem használható. Abban az esetben, ha hirdető a meghirdetett jármű tekintetében nem rendelkezésre jogosult, csak az ajánlattételi rendszer áll rendelkezésére.

2. Az ajánlattételi rendszerben a felvásárlót /vevő /a járműnek a maradványérték-börzére történő felhelyezési dátumától számított kettő hónapig köti az adott ajánlata, amennyiben magyar kereskedő, külföldi kereskedő esetén ez a kötelezettség 3 hét.

3. Ha a felvásárlók eladóként is megjelennek, az általuk meghirdetett járművek legfeljebb négy hétig maradnak a maradványérték-börzén. Ezeket a járműveket kereskedelmi járművek jelöléssel más felvásárlóknak adhatják el.

 

10. § A flottaértékesítési platform különös szabályai

1. A flottaértékesítési platformon az eladó választhat az ajánlattételi rendszer, az aukciós rendszer valamint a fix áras rendszer között. Ha nincs külön jelölve, mindig az ajánlattételi rendszerről van szó.

2. Az ajánlattételi rendszerben a felvásárlót az ajánlattételi ill. kínálati határidő lejártát követő három munkanapig köti az adott ajánlata, amennyiben kivételesen nem hosszabb határidő került megállapodásra. Ezen határidő kiszámításánál a vasárnap nem számít munkanapnak.

3. Az eladó a profiljában maga rögzíti, hogy az értékesítendő járműve(ke)t stb. valamennyi, a flottaértékesítési platformon résztvevő vevőnek szeretné-e felajánlani vagy csak egy bizonyos vevőkörnek.

4. Az eladó legalább 2 digitális fotót (balesetben sérült autóknál legalább négyet, ebből egyet – a légzsákkioldás kérdése miatt – a belső térről) és egy részletes, aktuális állapotleírást a járműről a lényeges járműadatokkal digitális formátumban (pl. Excel- vagy Wordfájl), úgymint pl. első forgalomba helyezés stb.) kell az Audatex-nek rendelkezésre bocsátania.

5. Az eladó biztosítja az Audatex-et és a vevőt afelől, hogy a járművön harmadik személynek nincsenek jogai. Továbbá garantálja, hogy jogosult a felkínált tárgy felett szabadon rendelkezni, akár azért, mert ő a jogos tulajdonos vagy egyéb okokból ő a rendelkezésre jogosult felette.

6. A szerződés megkötése kötelez az átvételre és a jármű 5 munkanapon belül történő készpénzmentes kifizetésére. Amennyiben az Audatex közli a vevővel, hogy az eladó felhatalmazta az Audatex-et a vételár beszedésére, akkor a vételárat az Audatex-nek, mint az eladó beszedési meghatalmazottjának kell kifizetni.

 

11. § A megvásárolt jármű elhozatala / adásvétel lebonyolítása az Audatex-en keresztül

Amennyiben az adásvételi szerződés az előbb leírt rendelkezéseknek megfelelően létrejött, a vevő köteles az adott járművet saját költségére és haladéktalanul, legkésőbb az adásvételi szerződés létrejöttét követő egy héten belül elszállítani. Mivel legtöbbször az eladónak is érdeke, hogy az eladott járművet ezen határidőn belül elvigyék tőle, az AUTOonline jogosult a vevő számára a járművet elszállítani és a vételár-fizetést lebonyolítani. Ebben az esetben azonban a vevő az Audatex-el szemben köteles a járművet saját költségére és haladéktalanul elvinni és az Audatex számára a vételárat valamint a felmerült költségeket megtéríteni.

 

3. rész: A használtautó-adásvételi szerződésekkel kapcsolatos szabályok

 

12. § Minőségi szavatosság kizárása

A platformokon kínált járművek esetében kizárólag olyan használt járművekről van szó, amelyek céges vevőknek adnak el. Amennyiben a mindenkori hirdető /eladó egyes esetekben másként nem rendelkezik, a platformokon megvételre kínált járművek minőségéért való kötelezettségvállalást /kellékszavatosságot / az eladó kizárja. Semmis az a kikötés, amely szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő károkozásért , az életben , a testi épségben, az egészségben okozott károsodásért , továbbá büncselekmény következményeiért való felelősséget előre korlátozza vagy kizárja.

 

13. § Kijelentés és feliratok eltávolítása

A vevő köteles a járművet az adásvételi szerződés megkötésétől számított három munkanapon belül saját költségére kijelenteni. Amennyiben szükséges, a vevő szintén ezen határidőn belül saját költségére eltávolítja a jármű feliratait, mint pl. fóliák. Az eladó kérésére vevőnek erről a megfelelő igazolást be kell mutatni.

 

4. rész: Záró rendelkezések

 

14. § Adatvédelem

Az értékesítési platform eljárása és az adatkezelés adatvédelmi rendelkezések figyelembe vétele mellett történik. A résztvevők tudomásul veszik és hozzájárulnak, hogy az általuk megadott adatok és ajánlatok szabályos használat valamint az általános adatkezelés keretei között üzletszerűen és üzleti célokra kerülnek terjesztésre, felhasználásra, továbbításra és tárolásra. Az adatokat a résztvevők és az Audatex az érdemben lehetséges mértékben bizalmas adatokként kezelik.

 

15. § Felelősség

1. Az Audatex nem vállal felelősséget a résztvevők által megadott adatok helyességéért és teljességéért valamint a meghirdetett járművek értékesíthetőségéért. A hirdetők által faxon eljuttatott képek minőségromlásáért szintén nem felel az Audatex.

2. Az Audatex szintén nem felelős a résztvevők között létrejött adásvételi szerződések pontos tartalmáért, mivel a résztvevők maguk határozhatják meg az adásvételi szerződések tartalmát a beállítási panel megfelelő megjegyzésein keresztül. Ezért az Audatex nem is vállal garanciát a 12.§-ban javasolt, egyes esetekben felmerülő szavatosság kizárás jogszerűségéért, és érvényességéért.

3. Az Audatex szerződéses és törvényes kártérítési felelőssége a szándékos és súlyos gondatlanság útján okozott kárra korlátozódik. Amennyiben a szerződés szempontjából lényeges kötelesség gondatlanságból történő megszegésére kerül sor, akkor az Audatex felelőssége a jellemzően előrelátható károkra korlátozódik.

Az előzőekben nevezett felelősség kizárások és korlátozások az Audatex kifejezett garanciavállalásai esetén nem érvényesek és emberéletben, testi épségben vagy egészségben okozott károk megtérítése esetén, vagy ha jogszabály kötelező rendelkezésébe ütközik.

 

16. § Teljesítés helye és bírói illetékesség

1. Jelen, az Audatex Magyarország Kft és a résztvevők között fennálló szerződési feltétekre és az ezzel kapcsolatos jogviszonyokra a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai irányadók.

2. Az Audatex által vállalt teljesítések teljesítési helye Budapest. Valamennyi jelenlegi és jövőbeli, bejegyzett kereskedőkkel fennálló üzleti kapcsolatból származó igény tekintetében, beleértve a váltó- és csekk-követeléseket is, a bírói illetékesség kizárólagos helye Budapest,a hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság. Ugyanez a bírói illetékesség érvényes, ha az ügyfélnek belföldön nincs székhelye,lakóhelye vagy tartózkodási helye,a szerződés megkötése után lakhelyét vagy szokásos tartózkodási helyét belföldről áthelyezi vagy lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye a keresetindítás időpontjában nem ismert.

 

17. § Záró rendelkezés, felmentő záradék

Amennyiben jelen szerződési feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok vagy nem megfelelően szabályozottak, ez nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyett az az érvényes vagy végrehajtható rendelkezés számít a megállapodás tartalmának , amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést értelmében és céljában a legjobban megközelíti. Ha a szabályozás tartalma nem állapítható meg egyértelműen, a feltétel meghatározójával szerződő fél számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.

 

18. § ADATVÉDELMI KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS (“Kiegészítés”)

AHOL

·                 Az Audatex és az Ügyfél minősülnek a Megállapodás Feleinek;

·                 A Felek új, az adatkezelési kapcsolatukra vonatkozó adatvédelmi szabályozásban kívánnak megállapodni, és valamennyi fennálló adatvédelemre vonatkozó megállapodást egészében hatályon kívül helyeznek és helyükre a jelen Kiegészítésben foglalt jogok és kötelezettségek kerülnek.

A FELEK A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG:

 

1.             Fogalmak:

A „személyes adat”, „adatkezelő”, „adatfeldolgozó”, „érintett” fogalmaknak a jelentése megegyezik az Európai Adatvédelmi Irányelvben (95/46/EK irányelv) vagy a Rendeletben (meghatározását lásd alább) megjelölt jelentéssel, amelyik alkalmazandó.

A „Kiegészítés” jelen adatvédelmi kiegészítő megállapodást jelenti.

A „Megállapodás” az Audatex és az Ügyfél között kötötti használati szerződést és/vagy licencia megállapodást  jelenti.

Az „Ügyfél Személyes Adat” valamennyi személyes adatot jelent függetlenül a megjelenési formájától vagy a hordozó eszköztől, amely (i) az Audatex részére átadásra került a Megállapodással kapcsolatban, vagy amellyel kapcsolatban hozzáférhetővé vált, vagy (ii) az Audatex által, illetve részére előállított vagy generált adat a Megállapodással kapcsolatban.

Az „Adatvédelmi Jog” az (időről időre módosított vagy felülírt, és a nemzeti jogba átültetett) Irányelvet, és 2018. május 25. napjától a Rendeletet jelenti.

Az „Irányelvek” az Európai Unió Adatvédelmi Irányelvét (95/46/EK irányelv) és az Elektronikus Hírközlési Adatvédelmi Irányelvet (2002/58/EK irányelv) együttesen jelentik.

A „Rendelet” a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendeletet jelenti, miután alkalmazandóvá válik.

A „Bejelentendő Incidens” valamennyi az Ügyfél Személy Adat engedély nélküli vagy jogellenes adatkezelését, közzétételét, az ahhoz való hozzáférést, és/vagy az Ügyfél Személyes Adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését vagy meghamisítását jelenti.

A „Szolgáltatások” azon szolgáltatásokat jelöli, amelyet az Audatex nyújt az Ügyfél részére a Megállapodásban foglaltak szerint.

A „Felügyeleti Hatóság” valamennyi olyan ország illetékes uniós adatvédelmi hatóságát jelöli, amely tekintetében az Ügyfél érintett az Ügyfél Személyes Adatokkal kapcsolatban és ahol az Audatex a Szolgáltatásai nyújtja.

2.             A Felek megállapodnak, hogy a jelen Kiegészítésben rögzített rendelkezések és kötelezettségek által kötve vannak valamennyi adatvédelmi kötelezettségeik és adatkezelési kapcsolatuk tekintetében, és megállapodnak, hogy valamennyi a Felek között korábban érvényben lévő adatvédelmi és adatkezelési kötelezettség egészében megszűnik, illetve hatályon kívül helyezésre kerül és jelen Kiegészítés felülírja azokat.

3.             A Felek megállapodnak, hogy az alábbiak megfelelnek a Rendelet által megkövetelt tájékoztatásnak:

Az adatkezelés tárgya

Gépjárműjavítási kalkulációk és jóváhagyások, valamint a Megállapodás szerinti szerződéses kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama

A Megállapodás időtartama, amíg meg nem szűnik, vagy amint a személyes adatok Audatex általi kezelése nem szükséges többé a Megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítéséhez, vagy más jogos érdek érvényesítéséhez, illetve a megőrzési szabályzatban foglaltak szerint (amennyiben vonatkozik rá).

Az adatkezelés jellege

Az Ügyfél ügyfelei személyes adatainak kezelése Megállapodás szerinti szerződéses kötelezettségek teljesítése. A személyes adat az Ügyfél és az ügyfél által megbízott szerelők és a mérnökök által megadott adat.

Az adatkezelés célja

Lehetővé tenni a gépjárművek javítását és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint az Audatex kötelezettségeinek teljesítését a Megállapodás alapján.

A személyes adatok típusa

A gépjárműtulajdonosa/biztosított vagy a gépjármű javításában egyéb módon érdekelt személy alábbi adatai: név, cím, kontaktadatok, illetve a gépjármű forgalmi rendszáma, alvázszáma.

Az érintettek kategóriái

A gépjármű tulajdonosa, biztosított, a gépjármű javításában egyéb módon érdekelt személy.

 

4.             Az Ügyfél és az Audatex megállapodik, hogy a jelen Kiegészítés tekintetében az Audatex (és valamennyi engedélyezett alvállalkozója) minősül adatfeldolgozónak.

5.             Az Audatex, adatfeldolgozóként eljárva

5.1           csak olyan mértékben kezeli az Ügyfél Személyes Adatokat, amely szükséges a Megállapodásból eredő kötelezettsége teljesítése érdekében, az adatmegőrzési szabályzattal és/vagy az alkalmazandó jog által megköveteltekkel összhangban (feltéve, hogy az Audatex először tájékoztatja az Ügyfelet a jogi követelményről még az adatkezelés előtt, kivéve ha a törvény mindezt fontos közérdek védelme érdekében megtiltja);

5.2           biztosítja, hogy a valamennyi munkavállalója, akinek az Ügyfél Személyes Adatokhoz hozzáférése van, kötelezze magát a bizalmas jellegre vonatkozó kötelezettség betartására;

5.3           a www.audatex.hu oldal „Adatvédelem” menüpontjában elérhető tartalmú, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tart fenn annak érdekében, hogy biztosítsa az Ügyfél Személyes Adat biztonságát;

5.4           a lehetséges mértékben segít az Ügyfélnek, hogy eleget tegyen az érintettek joggyakorlásával kapcsolatos kérései megválaszolásának követelménye tekintetében fennálló kötelezettségének, amely az Irányelvben és a Rendelet III. fejezetében (Az érintettek jogai) került rögzítésre;

5.5           nem bíz meg további adatfeldolgozót a Szolgáltatásokkal kapcsolatban az Ügyfél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül (kivéve az Audatex (Schweiz) GmbH-t, székhely: Elias-Canetti-Strasse 2., 8050 Zurich, az Audtex IT-hubja Európa, Közép-Kelet és Afrika térségekre, továbbá a követeléskezelés, a követelés-behajtás és telefonos ügyfélszolgálat/helpdesk-szolgáltatás nyújtása érdekében igénybe vett további adatfeldolgozókat), ahol az adott hozzájárulás alapos indok nélkül vissza nem tartható, és adott esetben, nem bíz meg további adatfeldolgozót a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, kivéve az Ügyfél általános írásbeli meghatalmazásával összhangban és/vagy az adatmegőrzési szabályzatban foglaltak szerint (amennyiben alkalmazandó), ahol mindkettő tekintetében az Audatex köteles az Ügyfelet bármely tervezett, az adatfeldolgozókkal kapcsolatos módosításról tájékoztatni, és az Ügyfélnek vétó joga van a tervezett módosításokkal kapcsolatban. A félreértések elkerülése végett az Audatex köteles írásbeli megállapodást kötni valamennyi további adatfeldolgozóval, amely megállapodások a jelen 5. Cikkben foglaltakkal azonos kötelezettségeket kell, hogy tartalmazzanak;

5.6           nem továbbít semmilyen Ügyfél Személyes Adatot az Európai Gazdasági Térség és Svájc területén kívülre, kivéve ha másképp nem kívánja meg a Szolgáltatások teljesítése és az Ügyfél előzetes írásbeli hozzáárulást adott;

5.7           ésszerű hozzáférést biztosít – a bizalmas, üzletileg érzékeny, valamint kiváltságos információkat kivéve – az Ügyfélnek illetve harmadik fél auditornak, aki az Ügyfél irányítása alapján jár el, azért hogy az Ügyfél költségén adatvédelmi auditot, értékelést illetve ellenőrzést végezzen az Audatex adatkezelési folyamataival kapcsolatban, figyelembe véve a jelen 5. Cikknek való megfelelést. A félreértések elkerülése végett, az Ügyfél audit, a hozzáférési illetve ellenőrzési joga az Audatex dokumentációjára illetve nyilvántartásaira terjed ki, nem pedig az Audatex tényleges helységeire;

5.8           írásban értesíti az Ügyfelet, amint ésszerűen lehetséges, abban az esetben, ha Bejelentendő Incidens jut a tudomására, és segítséget nyújt az Ügyfél számára a válaszadásban és a következmények enyhítésében. Az Audatex köteles a Bejelentendő Incidensekről nyilvántartást vezetni.

5.9           segíti az Ügyfelet a Rendelet 35. cikkének (Adatvédelmi Hatásvizsgálat) illetve a 36. cikkének (Előzetes konzultáció) való megfelelésben, valamennyi új bevezetendő adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban, az Adatvédelmi Jognak megfelelően;

5.10         a jog által megköveteltek szerint, illetve a megőrzési szabályzatban (amennyiben alkalmazandó) foglaltak szerint menti, a Megállapodás bármely okból történő megszűnésével illetve lejártával töröl valamennyi Ügyfél Személyes Adatot, vagy az Ügyfél illetve kijelölt harmadik fél részére átadja azokat (közösen megegyezett formában és közösen megegyezett módon). Amennyiben az adatokra hatósági megkeresésre, illetve polgári vagy büntetőügyben történő kötelező adatszolgáltatás miatt van szükség, úgy az adatok az adott hatósági, illetve bírósági eljárás befejezéséig tárolhatók, illetve kezelhetők;

5.11         a Kiegészítés vagy a Megállapodás ettől eltérő megállapításától függetlenül az Audatex itt felvázolt teljes felelőssége az Ügyfél felé az Audatex valamennyi, az Adatvédelmi Jog alapján fennálló adatvédelmi kötelezettségével kapcsolatban nem haladhatja meg az Ügyfél által a Megállapodás szerint egy Szerződéses Évben fizetett valamennyi díja 100%-os mértékét egy évre vonatkozóan, és összességében semmiképpen nem haladhatja meg, a legalacsonyabb díjú évet figyelembe véve, Ügyfél által egy Szerződéses Évben fizetett valamennyi díja 200%-os mértékét, a Megállapodás teljes időtartama alatt, illetve azt követően. Jelen Cikk alkalmazásában a „Szerződéses Év” minden, a Megállapodás hatálybalépésének illetve évfordulójának napját követő 12 hónapos időtartam, amely a Megállapodás megszűnése, illetve lejárta után is folytatódik.

6.             Az Ügyfél, adatkezelőként eljárva szavatolja, hogy

6.1            valamennyi Ügyfél Személyes Adat kezelése megfelel  valamennyi Adatvédelmi Jognak, és az Audatex által jelen Kiegészítéssel és a Megállapodással összhangban végzett adatkezelés nem sért Adatvédelmi Jogot;

6.2           az Audatex részére átadott Ügyfél Személyes Adat naprakész, és frissítésre kerül annak érdekében, hogy a folyamatos naprakész jelleg biztosítva legyen illetve akkor, ha szükséges;

6.3           értesíti az érintetteket minden olyan megőrzési időszakról, amikor az Audatex az Ügyfél Személyes Adatot vagy az Ügyfél Személyes Adat bármelyik elemét tárolja, ideértve, amennyiben alkalmazandó, a megőrzési szabályzatban foglalt tájékoztatást is;

6.4           az Ügyfél jogosult az Ügyfél Személyes Adatot az Audatex számára átadni és az érintettek számára minden szükséges információt és adatvédelmi tájékoztatást megadni az adott Ügyfél Személyes Adat érintettektől való gyűjtéséről vagy gyűjtésével kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan az Ügyfél Személyes Adatok Audatexnek való átadását, és az Audatex Ügyfél Személyes Adat kezelés céljainak részleteit, és amennyiben alkalmazandó ideértve az Audatex adatmegőrzési szabályzatában foglaltakat is;

6.5           a jelen Kiegészítésben foglalt személyes adatokra vonatkozó kivétellel, az Ügyfél vállalja, hogy az Audatex számára más személyes adatot nem ad át anélkül, hogy először az Audatexet értesítené, és azzal kapcsolatban különálló írásos megállapodást írna alá az Audatex-szel. A következők általános érvényének korlátozása nélkül az Ügyfél szintén szavatolja, hogy (i) a Rendelet 8-10. Cikkében felsorolt, meghatározott típusú és kategóriájú személyes adatot („Magas Kockázatú Személyes Adat”) nem ad át az Audatex számára és nem is kér tőle ilyet, és (ii) az Ügyfél nem ad át olyan személyes adatot, amelyről az Audatexnek nincsen tudomása, vagy amely kifejezetten nem került átadásra jelen Adatvédelmi Kiegészítés alapján, és amennyiben alkalmazandó, Ügyfél nem visz be személyes adatot Audatex termék és/vagy Szolgáltatás szabad szövegbevitelre alkalmas részeibe és nem foglal bele semmilyen személyes adatot bármely mellékletbe és/vagy fényképbe, amelyet az Audatex rendszerébe időről időre feltöltenek;

6.6           biztosítja, hogy az Ügyfél maga és a munkavállalói, szerződéses partnerei és/vagy ügynökei a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez használt bejelentkezési hitelesítő adatok biztonságát fenntartja, és felelős a Szolgáltatások ezen bejelentkezési hitelesítő adatokon keresztül való eléréséért. Az Ügyfél továbbá szavatolja, hogy bármilyen hitelesítő adat jogosulatlan használata vagy a biztonság egyéb megsértése esetén azonnal értesti az Audatexet, ideértve a hitelesítő adatok elvesztését, lopását vagy jogosulatlan közzétételét; és

6.7           a szolgáltatások csak az engedéllyel rendelkező munkavállalók számára elérhetők az Audatex által engedélyezett webhelyekről (“Engedélyezett Webhely”), és az Ügyfél köteles írásban, naprakész listát vezetni azon munkavállalókról, akik Szolgáltatásokat és az Engedélyezett Webhelyeket használhatják, és az Audatex írásos kérésére köteles 30 napon belül átadni ezen listát az Audatex számára.

7.             Az Ügyfél elismeri, hogy az Audatex az Ügyfél utasításától függ a tekintetben, hogy az Audatex milyen mértékben jogosult az Ügyfél Személyes Adatok felhasználására és kezelésre. Mindezekre tekintettel, az Audatex nem felelős és az Ügyfél köteles azonnal, kérésére az Audatexet teljes mértékben megóvni, mentesíteni és kártalanítani, valamint köteles a jövőben is hatékonyan és teljes mértékben megóvni, mentesíteni és kártalanítani bármely költség, igény, követelés, kiadás (ideértve a jogi költségek és kiadások teljes mértékű megtérítését), kár (ideértve a közvetett károkat, adatveszteséget illetve adatsérülést, jó hírnév sérülését és az elmaradt hasznokat is), cselekmény, bármilyen természetű eljárás illetve felelősség tekintetében, amelyekért az Audatex azért válhat felelőssé, mert ellene követelést nyújtott be az érintett vagy a Felügyeleti Hatóság az Audatex által elkövetett cselekmény vagy mulasztás miatt, amennyiben az adott mulasztás illetve cselekmény az Ügyfél utasításaiból eredt.

8.             Az Ügyfél köteles azonnal, kérésre teljes mértékben megóvni, mentesíteni és kártalanítani az Audatexet és köteles később is hatékonyan és teljes mértékben megóvni, mentesíteni és kártalanítani valamennyi költség, igény, követelés, kiadás (ideértve a jogi költségek és kiadások teljes mértékű megtérítését), kár (ideértve a közvetett károkat, adatveszteséget illetve adatsérülést, jó hírnév sérülését és az elmaradt hasznokat is), cselekmény, bármilyen természetű eljárás illetve felelősség tekintetében, amely az Audatexnél illetve kapcsolt vállalkozásánál merülhet fel az Ügyfél illetve az Ügyfél által kijelölt harmadik fél olyan mulasztásával kapcsolatban, hogy a 6. Cikk és/vagy az Adatvédelmi Jog által meghatározottaknak nem  felelt meg az Ügyfél Személyes Adat kezelése során.

9.             Abban az esetben ha a jelen Kiegészítés és a Megállapodás bármely része között eltérés áll fenn, a jelen Kiegészítésben foglaltak az irányadóak és alkalmazandók. A jelen Kiegészítés és az itt bemutatott kötelezettségek a Megállapodás megszűntét vagy lejártát követően is érvényesek maradnak, amennyiben érintettek vagy belőlük kötelezettség származik.

10.           Az 5.11. Cikkben foglaltaknak megfelelően, amennyiben valamelyik félnek (az Igénylő Fél) az Adatvédelmi Jog alapján a másik féllel szemben (a Kártalanító Fél) joga van kártérítési és egyéb igényt érvényesíteni az Igénylő által az érintettnek fizetett kártérítéssel kapcsolatban, amely olyan Adatvédelmi Jog sértéséből ered, amelyben a Kártalanító Fél közreműködött, a Kártalanító Fél csak addig az összegig köteles helyt állni, amely kár okozásáért az érintettnek közvetlenül felelős. A félreértések elkerülése végett a Kártalanító Fél jelen 10. Cikkben foglaltak alapján kizárólag akkor köteles kifizetést teljesíteni, ha az Igénylő féltől megfelelő bizonyítékot kapott és a Kártalanító Fél, azt elegendőnek vélte, így tisztán bizonyítja, hogy a Kártalanító Fél:

10.1         amennyiben kizárólag az Audatex a Kártalanító Fél, akkor Audatex az Ügyfél utasításait megszegve járt el; és

10.2         megsértette az Adatvédelmi Jogot; és

10.3         az adott jogsértés hozzájárult (részben vagy egészben) az okozott sérelemhez és feljogosítja az érintettet arra, hogy az Adatvédelmi Joggal összhangban kártérítést kapjon; és

10.4         az érintettnek okozott sérelemért való felelősség arányosan a Kártalanító Felet terheli;

10.5         Amennyiben a felek a 10. Cikk alapján nem tudnak megállapodni, akkor a vitát a Megállapodásban foglalt vitás helyzetekre irányadó rendelkezések (amennyiben ilyen van) alapján döntik el. 

 

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat

+36 (1) 780 8874

Visszahívás kérése

Visszahívás kérése
Visszahívást kér? Csak töltse ki és küldje el!