ÁSZF

AUDATEX-Magyarország Kft.

 

AUTOonline Ajánlattevői Általános Szerződési Feltételek

 

Érvényes: 2019. 05.01-től

 

 

 

1.            Preambulum

 

1.1.       A jelen Általános Szerződési Feltételek és mellékletei (a továbbiakban: ÁSzF) általános jelleggel szabályozzák az Audatex-Magyarország Kft. (1134 Budapest, Váci út 49.) (a továbbiakban: Szolgáltató) és az Ajánlattevő között az AUTOonline szolgáltatásra létrejött szolgáltatási szerződésből fakadó jogokat és kötelezettségeket. A szolgáltatási szerződés magában foglalja a mindenkor hatályos ÁSzF-et, annak minden mellékletével, valamint a Szolgáltató és a Partner által kötött „Megállapodás Roncsbörze/Flottaértékesítés internetes szolgáltatás igénybevételére” elnevezésű egyedi megállapodás feltételeit, annak minden mellékletével és módosításával (Egyedi Megállapodás) (együttesen: Szolgáltatási Szerződés).

 

1.2.       A jelen ÁSzF és mellékletei tartalmazzák a Szolgáltató által üzemeltetett AUTOonline börzére, azaz a balesetben sérült járművek értékesítésére valamint értékelésére szolgáló online platformjának (Platform) használatára vonatkozó alapelveket és szabályokat. A Platform segíthet a sérült/használt járművek piaci értékének meghatározásában, valamint elősegíti azok értékesítését.

 

1.3.       A Partner az Egyedi Megállapodás (illetve Egyedi Megállapodás módosításának) aláírásával elismeri, hogy az ÁSzF-et az Egyedi Megállapodás (illetve annak módosítása) aláírása – a Szolgáltatási Szerződés megkötése – előtt megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. A Partner az Egyedi Megállapodás (illetve annak módosítása) aláírásával külön is megerősíti, hogy a jelen ÁSzF dőlt és vastag betűvel kiemelt rendelkezéseiről az Egyedi Megállapodás (illetve annak módosítása) aláírását megelőzően külön tájékoztatást kapott, azt megismerte és az Egyedi Megállapodás (illetve annak módosítása) aláírásával magára nézve kötelezőnek elfogadja.

 

2.           A szerződés tárgya

 

2.1.       A közöttük létrejött Szolgáltatási Szerződés alapján és annak feltételei szerint a Szolgáltató Partnerenként személyre szóló felhasználói fiókok létrehozása és az ahhoz történő online hozzáférés útján biztosítja a Partnerek számára a Platform mint infrastruktúra használatát, amelynek fejében a Partnerektől a jelen ÁSzF-ben illetve az Egyedi Megállapodásban foglalt díjakra jogosult.

 

2.2.       Az AUTOonline szolgáltatás leírása a jelen ÁSzF 2. számú mellékletében található.

 

3.           Az AUTOonline szolgáltatást igénybe vevő személyek

 

3.1.       Az AUTOonline szolgáltatást az alábbi személyek veszik igénybe:

 

3.1.1.  Feltöltők: a Szolgáltatóval szerződött, belföldi székhellyel rendelkező azon nem természetes személy Platform-felhasználók, akik értékesítésre vagy értékelésre szánt járműre, vagy alkatrészre, tartozékra illetve egyéb, járműhöz kapcsolódó tárgyakra (Jármű) vonatkozó információkat (adatokat, szöveges információkat és képeket) tehetnek közzé a Platformon, azzal a céllal, hogy ezek alapján a Platformot használó Ajánlattevők vételi ajánlatokat tegyenek a közzétett Járműre.

 

3.1.2.  Ajánlattevők: a Szolgáltatóval szerződött azon, a gépjármű-értékesítést valamint -szerelést és -javítást szakmai illetve üzleti tevékenységként folytató személyek, akik a Platformon a felhasználói fiókjukban elérhető feltöltői információk alapján összegszerű, kötelező érvényű vételi ajánlatot tehetnek a Platformra feltöltött egyes Járművek megvásárlásra vonatkozóan.

 

3.1.3.  A Feltöltőket és az Ajánlattevőket összefoglalóan Partnereknek nevezzük.

 

3.1.4.  A Partner az Egyedi Megállapodás aláírásával kijelenti és szavatolja a Szolgáltató irányában, hogy a Partner a hatályos magyar jogszabályok értelmében nem minősül fogyasztónak.

 

4.           A Szolgáltatási Szerződés és az ÁSzF hatálya

 

4.1.       A Szolgáltatási Szerződés az Egyedi Megállapodás mindkét fél általi aláírásával jön létre és lép hatályba.

 

4.2.       A Szolgáltatási Szerződés tartama az Egyedi Megállapodásban kerül rögzítésre, ennek hiányában a Szolgáltatási Szerződés határozatlan időre szól.

 

4.3.       Az ÁSzF (mint a Szolgáltatási Szerződés része) a Partner és a Szolgáltató között kötött „Megállapodás Roncsbörze/Flottaértékesítés internetes szolgáltatás igénybevételére” című illetve tartalmú Egyedi Megállapodás, illetve – korábban már megkötött Egyedi Megállapodás esetén – annak módosítása aláírásával, vagy az ÁszF Partner általi, a Platformon elektronikus úton történő elfogadásával lép hatályba.

 

4.4.       Annyiban, amennyiben az Ajánlattevő a Szolgáltatónak valamely Magyarországon kívüli székhellyel rendelkező kapcsolt vállalkozásával szerződött feltöltő által feltöltött Járműre licitál, a vételi ajánlat megtételével az Ajánlattevő elfogadja a Szolgáltató szóban forgó, Magyarországon kívüli székhellyel rendelkező kapcsolt vállalkozásának általános szerződési feltételeinek a Jármű megvásárlására és elszállítására vonatkozó rendelkezéseit (ideértve a határidőket is), amelyek ilyen esetben a jelen ÁSzF vonatkozó rendelkezései helyett alkalmazandók. E feltételek megtalálhatók a Platform „Segítség” oldalán.

 

4.5.       Amennyiben a Feltöltő által közzétett Járműre a Szolgáltatónak valamely Magyarországon kívüli székhellyel rendelkező kapcsolt vállalkozásával szerződött ajánlattevő licitál, a külföldi ajánlattevő tekintetében a Szolgáltató szóban forgó, Magyarországon kívüli székhellyel rendelkező kapcsolt vállalkozásának általános szerződési feltételei lehetnek alkalmazandók, amelyek eltérhetnek a jelen ÁSzF rendelkezéseitől. A Szolgáltató Magyarországon kívüli székhellyel rendelkező kapcsolt vállalkozásainak általános szerződési feltételeinek kivonata megtalálható a Platform „Segítség” oldalán.

 

5.           A Szolgáltató jogállása a Platformon közzétett Jármű tekintetében

 

5.1.       A Partnerek tudomásul veszik, hogy a Platformon felkínált Járművek nem állnak a Szolgáltató tulajdonában. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget illetve szavatosságot a Járművek létezéséért, meglétéért, állapotáért, műszaki vagy gazdasági tulajdonságáért, és minőségéért. A Szolgáltató nem végez műszaki, illetve optikai vizsgálatot a Járműveken. Az állapotleírások a Feltöltők által megadott adatokon alapszanak, amelyeket a Szolgáltató semmilyen tekintetben nem köteles ellenőrizni.

 

5.2.       A nyertes vételi ajánlatot a Feltöltő köteles közölni a Jármű tulajdonosával, és tájékoztatni őt arról, hogy a tulajdonosnak milyen módon (mely telefonszámon vagy e-mail címen) és milyen határidőben kell a Szolgáltatóval közölnie a Járműre vonatkozó eladási szándékát, amennyiben a nyertes vételi ajánlatot el kívánja fogadni és a Járműre a nyertes vételi ajánlat szerinti feltételekkel adásvételi szerződést kíván kötni. A Szolgáltatót e közlés illetve tájékoztatás körében semmilyen feladat illetve felelősség nem terheli.

 

5.3.       A Szolgáltató semmilyen esetben illetve körülmények között nem válik a Platformon felkínált Járművekre vonatkozóan kötött adásvételi szerződések szerződő felévé. A Szolgáltató továbbá – a jelen ÁSzF-ben kifejezetten felsorolt konkrét esetek kivételével – nem minősül sem a Partner, sem a Jármű tulajdonosa képviselőjének, sem pedig a Partner vagy a Jármű tulajdonosa meghatalmazottjának.

 

5.4.       Az Ajánlattevő az Egyedi Megállapodás aláírásával meghatalmazza a Szolgáltatót, és ennek értelmében a Szolgáltató az Ajánlattevő meghatalmazott képviselőjének minősül annyiban, hogy ő az Ajánlattevő nevében és képviseletében teljes jogkörrel nyilatkozatot tehet és hozzá az Ajánlattevőhöz intézett nyilatkozat hatályával nyilatkozat intézhető:

 

(i)               az Ajánlattevő által tett nyertes ajánlatnak a Jármű tulajdonosával történő közlése körében;

 

(ii)             a Jármű tulajdonosának az Ajánlattevő által tett nyertes vételi ajánlat elfogadására vonatkozó nyilatkozatának felvétele illetve átvétele körében; valamint annak tulajdonos részére történő visszaigazolása körében, továbbá

 

(iii)            a Jármű tulajdonos által esetlegesen tett (a nyertes vételi ajánlat elfogadásának nem minősülő) új ajánlat felvétele illetve átvétele körében.

 

5.5.       Amennyiben a jelen ÁSzF szövegében, vagy a Felek egymás közötti illetve a Jármű tulajdonosával történő kommunikáció során, a Szolgáltató mint az Ajánlattevő meghatalmazottja tűnik fel, azon mindig a fenti 5.4 pont szerinti korlátozott meghatalmazást illetve képviseleti jogot kell érteni.

 

5.6.       A Járműre vonatkozó adásvételi szerződés létrejöttének szükséges és elégséges feltétele a Ptk. értelmében az, hogy a feltöltött Jármű tulajdonosa a nyertes vételi ajánlat megismerése után a nyertes vételi ajánlatot akár szóban, akár írásban elfogadja, és az elfogadó nyilatkozat a nyertes vételi ajánlatot tevő Ajánlattevővel közlésre kerüljön. Ekként, amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSzF 5.4. (ii) pontja értelmében a Jármű tulajdonosának az Ajánlattevő által tett nyertes vételi ajánlat elfogadására vonatkozó nyilatkozatának felvétele illetve átvétele körében az Ajánlattevő meghatalmazott képviselőjeként jár el, a tulajdonos elfogadó nyilatkozata az Ajánlattevővel szemben hatályosul és a Járműre vonatkozó adásvételi szerződés a tulajdonos és a nyertes Ajánlattevő között létrejön, amennyiben és amikor a tulajdonos által az Ajánlattevő nyertes vételi ajánlatára vonatkozó elfogadó nyilatkozata a Szolgáltatóval mint a nyertes Ajánlattevő meghatalmazottjával közlésre kerül. A közlésre sor kerülhet akár szóbeli, akár e-mailes, akár írásbeli úton, akár a Szolgáltató honlapjának e célra szolgáló aloldalán az ott található űrlap kitöltésével és online beküldésével. Amennyiben az Ajánlattevő a Szolgáltatónak valamely Magyarországon kívüli székhellyel rendelkező kapcsolt vállalkozásával szerződött Feltöltő által feltöltött Járműre licitál, a közlésre sor kerülhet akként is, hogy a tulajdonos elfogadó nyilatkozatát a Szolgáltató külföldi kapcsolt vállalkozása továbbítja a Szolgáltató részére.

 

5.7.       A Szolgáltató a fent megjelölt csatornákon hozzá eljuttatott elfogadó nyilatkozatot a tulajdonos elfogadó nyilatkozatának tekinti, és kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan igénnyel szemben, amely az elfogadó nyilatkozat megtételéből, tartalmából, eredetiségéből illetve valódiságából ered.

 

5.8.       A Szolgáltató a nyertes Ajánlattevővel fennálló Szolgáltatási Szerződése alapján szóban (telefonon), e-mailben, vagy írásba foglalt formában tájékoztatja a nyertes Ajánlattevőt az elfogadó nyilatkozat megtételéről, annak idejéről, és arról, hogy ennek eredményeként a Járműre vonatkozó adásvételi szerződés a tulajdonos és a nyertes Ajánlattevő között létrejött. A Jármű tulajdonosának elérhetőségi adatait a Szolgáltató e tájékoztatással egyidejűleg küldi meg az Ajánlattevőnek.

 

5.9.       Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSzF 5.4. (iii) pontja értelmében a Jármű tulajdonos által esetlegesen tett (a nyertes vételi ajánlat elfogadásának nem minősülő) új ajánlat felvétele illetve átvétele körében az Ajánlattevő meghatalmazott képviselőjeként jár el, a tulajdonos elfogadó nyilatkozatnak nem minősülő új ajánlata az Ajánlattevővel szemben hatályosul, amennyiben és amikor a tulajdonos azt a Szolgáltatóval mint a nyertes Ajánlattevő meghatalmazottjával közli).

 

5.10.    A Jármű tulajdonosa által tett elfogadó nyilatkozatra, ideértve annak hatályosulását és visszavonását is, minden tekintetben a Ptk. szabályai irányadók. Ekként az elfogadó nyilatkozat járműtulajdonos általi visszavonása akkor minősül joghatályosan megtettnek, ha a visszavonást tartalmazó nyilatkozat az elfogadó nyilatkozatot megelőzően, de legkésőbb az elfogadó nyilatkozattal egyidejűleg megérkezik a nyertes Ajánlattevőhöz (illetve a Szolgáltatóhoz mint az Ajánlattevő meghatalmazott képviselőjéhez).

 

6.           Az Ajánlattevők hozzáférése a Platformhoz. A hozzáférés korlátozása

 

6.1.       Ajánlattevőként a Platformot kizárólag azok az üzleti partnerek használhatják, akikkel a Szolgáltató erre vonatkozó Szolgáltatási Szerződést kötött és akik az egyszeri regisztrációs díjat a Szolgáltatónak megfizették. A Szolgáltatási Szerződés megkötése előtt a Szolgáltató saját minősítő eljárását alkalmazza, amelynek eredményeként a Szolgáltató a minősítési feltételekben meghatározott objektív kritériumok alapján eldönti, hogy az adott Ajánlattevővel szerződést köt-e.

 

6.2.       Az Ajánlattevő Platformhoz való hozzáférését a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés alapján engedélyezi akként, hogy az Egyedi Megállapodás aláírásával egyidejűleg létrehozza a Platformon az Ajánlattevő személyes felhasználói fiókját és átadja az Ajánlattevőnek az Ajánlattevő Platformra történő belépéshez illetve a Platformhoz való hozzáféréshez szükséges felhasználó-azonosítóját és jelszavát.

 

6.3.       A Szolgáltató bármikor jogosult az Ajánlattevőre vonatkozó, az Ajánlattevő által a minősítő eljárás során megadott adatokat ismételten ellenőrizni. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint ezek (a tényleges adatok illetve azok esetleges változása) azt indokolják, az Ajánlattevő hozzáférését e-mailes vagy telefonos értesítés mellett korlátozni (belépési illetve ajánlattételi lehetőségét felfüggeszteni), és/vagy a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

6.4.       Az Ajánlattevő Platformhoz való hozzáférését a Szolgáltató e-mailes vagy telefonos értesítés mellett korlátozhatja, amennyiben az Ajánlattevő a Szolgáltatási Szerződést megszegi, illetve egyéb cselekményei vagy állapota a Szolgáltató érdekeit vagy a szolgáltatás minőségét veszélyeztetheti. Az Ajánlattevő Platformhoz való hozzáférését a Szolgáltatató különösen (de nem kizárólag) valamely alábbi okból korlátozhatja:

 

a)           az Ajánlattevő 30 napot meghaladó díjfizetési késedelme a Szolgáltatóval szemben, amely esetben a korlátozás a díjtartozás kamatokkal való teljes megfizetésével megszűnik;

b)           a jelen ÁSzF rendelkezéseinek Ajánlattevő általi megsértése, amely esetben a szerződésszegő állapot fennállásáig tart a hozzáférés korlátozása, vagy

c)           felszámolási eljárás megindulása az Ajánlattevő ellen, az Ajánlattevő fizetőképességének elvesztése, vagy arra utaló jelek, amely esetben ezeknek a körülményeknek a megszűnéséig tart a hozzáférés korlátozása vagy

d)           a hatályos jog, illetve harmadik személy jogának megsértése, ha ez hátrányosan érintheti a Szolgáltató érdekeit, különös tekintettel a Platformon bonyolódó kereskedelmi tranzakció komolyságára és megbízhatóságára, amely esetben a szerződésszegő állapot fennállásáig tart a hozzáférés korlátozása, azonban súlyos jogszabálysértés esetén a Szolgáltató jogosult rendkívüli felmondás jogát gyakorolni (8.4.2. d) pont) vagy

e)           a Platformnak annak céljával nem összeegyeztethető illetve nem rendeltetésszerű használata, azonban súlyos esetén  a Szolgáltató jogosult rendkívüli felmondás jogát gyakorolni (8.4.2. e) pont), vagy

f)             az Ajánlattevő egy éven belüli ismételt legalább 30 napos inaktivitása (azaz, ha az Ajánlattevő a Platformon ismételten legalább 30 egymást követő napon keresztül nem tesz vételi ajánlatot egyetlen Jármű tekintetében sem), amely esetben a hozzáférés ismételt igényléséről szóló kérelemnek a Szolgáltató általi kézhezvételét követő 5 munkanapig tart a hozzáférés korlátozása vagy

g)           az Ajánlattevő magatartása vagy a Platform Ajánlattevő általi használata a Platformot illetve az alapul fekvő számítástechnikai rendszert károsíthatja, azonban súlyos esetén – különösen tényleges károsítás esetén – a Szolgáltató jogosult rendkívüli felmondás jogát gyakorolni (8.4.2. i) pont); vagy

h)           az Ajánlattevő ismételt késedelmes intézkedése (ideértve különösen, de nem kizárólag a Platformon megjelenített Jármű nyertes Ajánlattevő általi megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés írásba foglalására illetve a Jármű elszállítására vonatkozó határidők elmulasztását).

 

6.5.       A hozzáférés korlátozásáról, annak mibenlétéről és okáról a Szolgáltató e-mail útján haladéktalanul értesíti az Ajánlattevőt.

 

6.6.       A hozzáférés helyreállítására a korlátozásra okot adó helyzet megszűnése illetve a szerződésszerű és jogszerű állapot Ajánlattevő általi helyreállítása esetén, a Szolgáltató erről történt értesítését követő 3 napon belül kerül sor.

 

7.           A Feltöltők hozzáférése a Platformhoz

 

7.1.       Feltöltőként a Platformot kizárólag azok az üzleti partnerek használhatják, akikkel a Szolgáltató erre vonatkozó Szolgáltatási Szerződést kötött.

 

7.2.       A Feltöltő Platformhoz való hozzáférését a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés alapján engedélyezi akként, hogy az Egyedi Megállapodás aláírásával egyidejűleg létrehozza a Platformon a Feltöltő személyes felhasználói fiókját és átadja a Feltöltőnek annak a Platformhoz való hozzáféréshez szükséges felhasználó-azonosítóját és jelszavát.

 

7.3.       A Feltöltő a Platformot köteles annak szabályai szerint, rendeltetésszerűen használni.

 

8.           A Szolgáltatási Szerződés megszűnése

 

8.1.       A Szolgáltatási Szerződés megszűnik:

 

a)           a felek közös írásbeli megegyezésével, az ott írt időpontban

b)           határozott időre szóló Szolgáltatási Szerződés esetén a határozott idő elteltével

c)            határozatlan időre szóló szerződés esetén bármely fél általi rendes felmondással, a felmondási idő elteltével

d)           bármely fél általi rendkívüli felmondással, a felmondás közlésének időpontjában

e)           bármely fél jogutód nélküli megszűnésével vagy halálával

f)             a Partner általi, a jelen ÁSzF 10.3, illetve 14.4 pontja szerinti felmondással, a Felmondás Szolgáltatóval történő közlésének időpontjában

g)           az Egyedi Megállapodásban írt egyéb esetekben, az ott írt időpontban.

 

8.2.       A Szolgáltatási Szerződés megszűnése a Partner folyamatban lévő ügyletekre vonatkozó kötelezettségeit nem érinti, azok továbbra is hatályban maradnak (így különösen az ajánlati kötöttség, szerződéskötési kötelezettség, a megvásárolt Jármű utáni fizetési kötelezettség a Szolgáltató irányában, a Szolgáltatási Szerződésből illetve annak a szerződés megszűnését megelőző megszegéséből eredő kötelezettségek teljesítése, vételár megfizetése a Jármű tulajdonosa irányában, stb.).

 

8.3.       Rendes felmondás

 

8.3.1.  Amennyiben az Egyedi Megállapodás eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltatási Szerződést a felek határozott időre kötött szerződés esetén rendes felmondással nem mondhatják fel.

 

8.3.2.  A Szolgáltatási Szerződést a felek határozatlan időre kötött szerződés esetén – amennyiben az Egyedi Megállapodás eltérően nem rendelkezik – 30 napos felmondási idővel rendes felmondás útján írásban, cégszerűen aláírt illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatukkal felmondhatják.

 

8.4.       Rendkívüli felmondás

 

8.4.1.  Az Egyedi Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltatási Szerződést bármely fél azonnali hatállyal írásban, cégszerűen aláírt illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal felmondhatja másik fél súlyos szerződésszegése esetén.

 

8.4.2.  Az Ajánlattevővel kötött Szolgáltatási Szerződést a Szolgáltató rendkívüli felmondással különösen (de nem kizárólag) valamely alábbi okból mondhatja fel:

 

a)           az Ajánlattevő 60 napot meghaladó díjfizetési késedelme, vagy

b)           a Szolgáltatási Szerződés rendelkezéseinek Ajánlattevő általi súlyos megsértése, vagy

c)           felszámolás elrendelése, valamint csődeljárás vagy végelszámolási eljárás megindulása az Ajánlattevő ellen, illetve az Ajánlattevő fizetőképességének elvesztése, vagy arra utaló jelek, vagy

d)           a hatályos jog, illetve harmadik személy jogának megsértése, ha ez súlyosan hátrányosan érintheti a Szolgáltató érdekeit, különös tekintettel a Platformon bonyolódó kereskedelmi tranzakció komolyságára és megbízhatóságára, vagy

e)           a Platform annak céljával nem összeegyeztethető, illetve nem rendeltetésszerű használata, vagy

f)            a regisztrációnál illetve a Szolgáltató szerződéskötést megelőző minősítő eljárásának körében az Ajánlattevő hamis adatokat adott meg és a valós tartalmú adatszolgáltatás esetén a minősítési eljárás eredményeként az Ajánlattevővel a Szolgáltató nem kötött volna szerződést, vagy

g)           az Ajánlattevő egy éven belül ismételt legalább 60 napos inaktivitása

h)           visszaélés a felhasználó-azonosítóval, illetve jelszóval, azok megosztása harmadik felekkel, vagy

i)             az Ajánlattevő magatartása vagy a Platform Ajánlattevő általi használata a Platformot illetve az alapul fekvő számítástechnikai rendszert károsítja.

 

8.4.3.  A Feltöltővel kötött Szolgáltatási Szerződés rendkívüli felmondására vonatkozó rendelkezéseket az Egyedi Megállapodás tartalmazza.

 

9.           A Partnerek felhasználói jogai

 

9.1.        A Platformon történő részvétel engedélyezésével egyidejűleg a Partner megkapja a megfelelő internetoldalhoz való hozzáférést, közvetlenül vagy a Felek külön megállapodása szerint szoftveres interfészen a számára engedélyezett felhasználói területre vonatkozóan. Ezáltal a Partner megkapja a Platform nem átruházható és legfeljebb a Szolgáltatási Szerződés tartamára és a Szolgáltató AUTOonline szolgáltatásainak szabályos használata céljára igénybe vehető, korlátozott felhasználói jogot.

 

9.2.       A Szolgáltató szerzői vagy egyéb oltalmi jogokat nem biztosít a Partnereknek. Ez valamennyi jelenlegi és jövőbeli ajánlatra, a szoftverekre, valamint a megfelelő dokumentációkra és útmutatókra is vonatkozik.

 

9.3.       Az AUTOonline-logó és a hozzá tartozó „Every car’s a winner” szlogent a Partnerek csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével, ezen engedélyben meghatározott kereteken belül használhatják.

 

9.4.       A Szolgáltató a lehető legmagasabb szolgáltatási színvonal és a lehető legnagyobb rendszerbiztonság biztosítására törekszik a technika aktuális szintjének megfelelően. A szerveren vagy a Szolgáltató által a Platform működtetésére használt szoftveren végzett karbantartási munkák alatt azonban sor kerülhet rendszerkimaradásokra illetve az esetleges kimaradás folytán felmerülő késedelemre. A Szolgáltató ezért szükség szerint időlegesen korlátozza a Platform működését, ha ez a szerver biztonsága vagy a karbantartás elvégzése szempontjából szükséges. A Szolgáltató törekszik arra, hogy ezekben az esetekben figyelembe vegye a Platform használóinak jogos érdekeit, azaz a karbantartást lehetőség szerint a szokásos fő munkaidőn kívül végzi illetve ettől eltérő időben történő karbantartásról lehetőség szerint előzetesen e-mailen vagy a Platformon értesíti a Partnereket. A rendszer karbantartásával, az ezzel összefüggő esetleges rendszerkimaradással illetve késedelemmel kapcsolatban a Partner semmilyen igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Amennyiben a rendszerkimaradás a szokásos fő munkaidőben eléri a 8 órát, a Feltöltő a Szolgáltatóval egyeztetve kérheti, hogy az az általa feltöltött Jármű, amelynek közzétételi vagy ajánlattételi idejét a rendszerkimaradás lényegesen érintette, az eredeti időtartam meghosszabbításával a rendszerkimaradás idejének megfelelő addicionális időtartamban kerüljön megjelenítésre a Platformon, amely addicionális időtartam alatt vételi ajánlatot is lehet rá tenni.

 

10.        Szolgáltatási Díj

 

10.1.    A Platform használatáért valamint a Szolgáltató egyéb AUTOonline szolgáltatásaiért az Ajánlattevők az Egyedi Megállapodásban, illetve amennyiben az adott szolgáltatás díjáról az Egyedi Megállapodás nem rendelkezik, a mindenkori Árlistában rögzített regisztrációs illetve egyéb díjakat (Szolgáltatási Díj) fizetik az ott írt esedékesség szerint, amely Árlista az Ajánlattevőkre vonatkozó általános szerződési feltételek 4. számú mellékletét képezi.

 

10.2.    A Partner vállalja, hogy a Szolgáltatási Díjat számla ellenében, az Egyedi Megállapodásban rögzített határidőben – ennek hiányában a számla kiállításának dátumától számított nyolc (8) napon belül – megfizeti a Szolgáltatónak, annak az adott számláján feltüntetett bankszámlájára történő banki átutalással. A Szolgáltató a számláit havi rendszerességgel állítja ki (az elszámolási időszak tehát egy hónap, amely azonban nem feltétlenül naptári hónapot jelent), elektronikus úton, és azt a Partnernek az Egyedi Megállapodásban megadott email címére küldi meg.

 

10.3.    A Szolgáltató az Egyedi Megállapodásban és az Árlistában foglalt Szolgáltatási Díjak módosítására saját belátása szerint egyoldalúan jogosult. Amennyiben a Szolgáltatási Díj a Partner számára kedvezőtlenül változik (emelkedik) és ezt a Partner nem kívánja elfogadni, a módosítás hatályával a 14.4 pont alkalmazásával felmondással megszüntetheti a Szolgáltatási Szerződést.

 

10.4.    A Szolgáltató a Szolgáltatási Díjakat évente a KSH által közzétett, előző évre vonatkozó fogyasztói-árindex változás (infláció) mértékével emeli, amely azonban a Partner általi felmondás alapjául nem szolgál.

 

10.5.    A Szolgáltatóval szemben fennálló bármely tartozás esetén az írásbeli fizetési felszólítás közlése az Partnerrel illetve a számlafizetővel a követelés elévülését megszakítja.

 

10.6.    Amennyiben a Partner a Szolgáltatási Díjat határidőben nem fizeti meg, a Szolgáltató a jegybanki alapkamat 8%-kal növelt mértékének megfelelő késedelmi kamatot számít fel, valamint – a Partner eredménytelen felszólítását követően – a követelés behajtását követeléskezelő társaságnak adhatja át. A késedelmi kamat és a behajtással összefüggő költségek megfizetése a Partnert terheli.

 

10.7.    A Partnerek csak akkor jogosultak ellenkövetelés beszámítására a Szolgáltatóval szemben, ha a beszámítandó követelést a Szolgáltató írásban elismerte, és a beszámítás kölcsönösen aláírt kompenzációs megállapodás alapján történik.

 

11.        Adatvédelem

 

11.1.    A Platform és az AUTOonline szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés az adatvédelmi rendelkezések figyelembevétele mellett, a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában írtak szerint működik illetve történik. Az Adatkezelési Tájékoztató a www.audanet.de/cms/hu/web/ax-hu/adatvedelmitajekoztato linken érhető el. Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat a Partnerek megértették és tudomásul veszik, hogy az általuk megadott adatok kezelése az Adatkezelési Tájékoztatóban, illetve az irányadó adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, üzletszerűen és üzleti célok érdekében történik. Az adatokat a Partnerek és a Szolgáltató az érdemben lehetséges mértékben bizalmas adatokként kezelik.

 

11.2.     A Platform és az AUTOnline szolgáltatással kapcsolatos azon adatkezelések részletes szabályait, amelyek tekintetében a Szolgáltató mint adatfeldolgozó jár el, a Szolgáltató és az egyes Partnerek között a Szolgáltatási Szerződéssel egyidejűleg megkötött Adatfeldolgozási Kiegészítő Megállapodás tartalmazza.

 

12.        Felelősség

 

12.1.    A Platformon eladásra kínált gépjárművek és egyéb áruk nem állnak a Szolgáltató tulajdonában, a Szolgáltató csupán platformot biztosít a Járművek adatainak Feltöltők által történő feltöltésére, valamint a Járművek tekintetében az Ajánlattevők általi vételi ajánlatok megtételére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Partnerek által megadott adatok helyességéért és teljességéért, valamint a meghirdetett Járművek állapotáért és értékesíthetőségéért.

 

12.2.    A Szolgáltató semmilyen fizikai, műszaki vagy optikai vizsgálatot nem végez a feltöltött Járműveken, a Platformon található leírások a Feltöltők által rendelkezésre bocsátott adatokon alapszanak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget illetve szavatosságot az eladásra kínált Járművek vagy egyéb áruk állapotáért és minőségéért.

 

12.3.    A Szolgáltató szintén nem felelős a Partnerek közötti adásvételi szerződés létrejöttéért, érvényességéért, illetve a létrejött adásvételi szerződések tartalmáért, kikényszeríthetőségéért sem azok teljesítéséért vagy annak elmaradásáért. A Szolgáltató semmilyen esetben nem válik a felkínált Jármű tekintetében megkötött adásvételi szerződések szerződő partnerévé, hiszen ezek a szerződések a járművek tulajdonosai és a nyertes Ajánlattevők, mint eladó és vevő között jönnek létre (lásd az 5. pont rendelkezéseit).

 

12.4.    Amennyiben a Járműveknek a Feltöltő illetve a tulajdonos általi, nem a valóságnak megfelelő leírásával vagy a Feltöltő vagy a Jármű tulajdonosának magatartásával illetve szerződésszegésével (ideértve a Járműre vonatkozóan létrejött adásvételi szerződés megszegését is) kapcsolatban illetve arra visszavezethetően harmadik személyek, így például a nyertes Ajánlattevő (vevő) igénnyel lép fel a Szolgáltatóval szemben, a Feltöltő erre az esetre teljes mértékben mentesíti a Szolgáltatót valamennyi kártérítési és egyéb jogkövetkezmény alól. Ugyanígy, amennyiben az Ajánlattevő valamely magatartásával illetve szerződésszegésével (ideértve a Járműre vonatkozóan létrejött adásvételi szerződés megszegését is) kapcsolatban illetve arra visszavezethetően harmadik személyek, így például a Jármű tulajdonosa vagy a Feltöltő igénnyel lép fel a Szolgáltatóval szemben, az Ajánlattevő erre az esetre teljes mértékben mentesíti a Szolgáltatót valamennyi kártérítési és egyéb jogkövetkezmény alól.

 

12.5.    A Szolgáltató szerződéses és törvényes kártérítési felelőssége a szándékos szerződésszegése vagy súlyos gondatlansága útján okozott közvetlen kárra korlátozódik, az általa nyújtott szolgáltatás során. Ha a Szolgáltatási Szerződés szempontjából lényeges kötelesség gondatlanságból történő Szolgáltató általi megszegésére kerül sor, akkor a Szolgáltató felelőssége a jellemzően előrelátható közvetlen károkra korlátozódik.

 

12.6.    Amennyiben a licitet követően egy Jármű azért kerül a második vagy többedik helyezett Ajánlattevő részére értékesítésre (vagy nem kerül értékesítésre), mert az első (korábbi) helyezett nyertes Ajánlattevő a jelen ÁSzF-ben meghatározott valamely határidőt vagy kötelezettségét elmulasztja (így különösen a Feltöltővel nem veszi fel határidőben a kapcsolatot, az adásvételi szerződés írásba foglalását aktívan vagy passzívan akadályozza vagy az írásba foglalást egyébként elmulasztja, a Járművet határidőben nem veszi át vagy nem szállítja el), akkor az első és második helyezett vételi ajánlatban jelzett vételár közötti különbözet (ún. roncsérték-különbözet), valamint a mulasztással/szerződésszegéssel összefüggésben felmerült minden egyéb kár illetve költség az első (korábbi) helyezett Ajánlattevőt terhelik. A Szolgáltató ilyen esetben jogosult a kárt elszenvedő felet (így különösen a Jármű tulajdonosát illetve a Feltöltőt) a Roncsérték-különbözet és a kárt elszenvedő felet ért minden egyéb kár illetve költség tekintetében kártalanítani, és az ezzel összefüggésben felmerült költségeit illetve kárát (saját közvetlen költségei és kára mellett) a (korábbi) első helyezett nyertes Ajánlattevőtől kártérítésként követelni.

 

12.7.    Az a Partner, aki a Szolgáltatási Szerződést megszegi, az ezzel összefüggésben a Szolgáltatónál felmerült minden kárért teljes kártérítéssel tartozik a Szolgáltatónak.

 

12.8.    A Feltöltő feladata és kizárólagos felelőssége, hogy (i) a Jármű tulajdonosát (eladóját) teljes körűen és megfelelő időben tájékoztassa a Platformon történő közzététel, valamint a Platformon tett (tehető) vételi ajánlatok, illetve az Ajánlattevőket mint potenciális vevőket terhelő releváns kötelezettségek és határidők mibenlétéről és feltételeiről (így pl. az ajánlati kötöttségről). Ugyanígy a Feltöltő feladata és kizárólagos felelőssége, hogy (ii) a Jármű tulajdonosától (eladójától) vagy más illetékes személytől beszerezzen a Jármű Platformon történő közzétételéhez esetlegesen szükséges minden nyilatkozatot (hozzájárulást, jóváhagyást, engedélyt, stb.). A Feltöltő feladata és kizárólagos felelőssége továbbá, hogy (iii) a Jármű tulajdonosát (eladóját) a Jármű Platformon történt közzétételével illetve az arra tett vételi ajánlatokkal, a Járműre vonatkozó eladási szándék jelzésének rendjével valamint a Járműre vonatkozó esetlegesen megköthető adásvételi szerződéssel, és minden egyéb, a Jármű tulajdonosa számára releváns feltétellel kapcsolatban teljes körűen és megfelelő időben tájékoztassa. Mindezekkel kapcsolatban a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, és a Feltöltő köteles a Szolgáltatót minden, a jelen pontban írtakkal összefüggésben a Szolgáltatóval szemben támasztott igénytől teljes körűen mentesíteni illetve megóvni.

 

13.        Teljesítés helye és alkalmazandó jog

 

13.1.    A Szolgáltatási Szerződésre és az ezzel kapcsolatos jogviszonyokra Magyarország hatályos jogszabályai irányadók.

 

13.2.    A Szolgáltató által vállalt teljesítések teljesítési helye Budapest.

 

14.        A Szolgáltatási Szerződés módosítása

 

14.1.    A felek az Egyedi Megállapodást közös megegyezéssel írásban módosíthatják.

 

14.2.    A Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatási Szerződést (az ÁSzF-et és az Egyedi Megállapodást is) a Szolgáltató jogosult saját belátása szerint egyoldalúan is módosítani.

 

14.3.    Az ÁSzF illetve az Egyedi Megállapodás Szolgáltató általi egyoldalú módosításáról a Szolgáltató a Partnert a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal értesíti e-mailen vagy postai úton. Az értesítéssel egyidejűleg a Szolgáltató a módosított ÁSzF-et elérhetővé teszi az ügyfélszolgálatán és a Platformon. A Szolgáltató nem köteles a módosításról a Partnert értesíteni, ha a módosításra új szolgáltatás bevezetése miatt kerül sor, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételeket nem érinti.

 

14.4.    Az ÁSzF illetve az Egyedi Megállapodás Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén – amennyiben az a Partnerre nézve hátrányos rendelkezést tartalmaz, vagy a Szolgáltató az adott Partnerre vonatkozó Szolgáltatási Díja(ka)t emeli – (ide nem értve azonban a 10.3 pont szerinti inflációkövető emelést) a Partner jogosult további jogkövetkezmények nélkül a Szolgáltatási Szerződést a módosítás vele történt közlésétől (illetve a kézbesítési vélelem beálltától) 30 napon belül írásban azonnali hatállyal felmondani. Ilyen esetben sem mondhatja fel a Partner a határozott idejű Szolgáltatási Szerződést, ha a Szolgáltató díjemelése a Partner részére nyújtott szolgáltatásokat nem érinti.

 

15.        Kommunikáció és nyilatkozatok

 

15.1.    A jelen ÁSzF eltérő rendelkezése hiányában, a felek Szolgáltatási Szerződés szerinti kommunikációja írásban postai úton, vagy e-mailen, illetve a Platformon elektronikus úton, és minden esetben magyar nyelven zajlik.

 

15.2.    A postai úton történő közlés szabályszerűségét nem érinti a postai küldemény Partnernek felróható kézbesíthetetlensége (így különösen, ha a küldeményt a posta „címzett ismeretlen”, „cím nem azonosítható”, „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „elköltözött” jelzéssel látta el). A nem tértivevényes küldeményt a postára adástól számított 20. napon közöltnek kell tekinteni. A Szolgáltató postai úton történő közlése megfelelő, ha a Partner által az Egyedi Megállapodásban megadott postacímre (ennek hiányában székhelyére illetve központi ügyintézés helyére, vagy lakcímére) történik a küldemény feladása. A Partner a postacímének és székhelyének illetve központi ügyintézés helyének változását haladéktalanul köteles a Szolgáltatónak bejelenteni; az ennek elmulasztásából eredő minden (mind a Partnert, mind a Szolgáltatót ért) kár a Partnert terhel.

 

15.3.    A Szolgáltató és a Partner egymással e-mailen az Egyedi Megállapodásban megadott (annak hiányában vagy annak változása esetén az egymás részére írásban vagy a Szolgáltató által a Platformon közölt) e-mail címen kommunikálnak. A Partner az e-mail címének változását haladéktalanul köteles a Szolgáltatónak bejelenteni; az ennek elmulasztásából eredő minden (mind a Partnert, mind a Szolgáltatót ért) kár a Partnert terhel. Az egymásnak küldött e-maileket kézbesítettnek kell tekinteni az e-mail jelen pont szerinti címről illetve címre történő elküldését követő munkanapon.

 

15.4.    Amennyiben az ÁSzF írásbeliséget követel meg, úgy a Szolgáltató a Partner (cégszerű) aláírásával ellátott teljes bizonyító erejű dokumentumot fogad el érvényes jognyilatkozatnak.

 

16.        Záró rendelkezések

 

16.1.    Az Ajánlattevő a Platformra történő regisztrációval beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatótól a Platformon, illetve a Szolgáltatótól vagy a Szolgáltató által megbízott harmadik személytől más alkalmas formában (pl. e-mail, posta, telefon), további értesítéseket kap a Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatban.

 

16.2.    Amennyiben a jelen ÁSzF és az Egyedi Megállapodás valamely rendelkezése között eltérés van, az adott kérdésben az Egyedi Megállapodás rendelkezése irányadó.

 

16.3.    A Partner által esetlegesen alkalmazott általános szerződési feltételek alkalmazása – a Szolgáltató arra vonatkozóan cégszerűen aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratban tett kifejezett írásbeli elfogadó nyilatkozata hiányában – a Szolgáltatási Szerződés tekintetében kizárt.

 

16.4.    A Szolgáltató és a Partner egymás közötti viszonyukban kizárják minden olyan szokás alkalmazását, amely tekintetében korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, valamint minden olyan gyakorlat alkalmazását, amelyet egymás között korábban kialakítottak. Kizárják továbbá minden, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás alkalmazását.

 

16.5.    A Partner a Szolgáltatási Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyre nem ruházhatja át. A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházhatja (ideértve magát a Szolgáltatási Szerződést is), amelyhez a Partner az Egyedi Megállapodás aláírásával már most hozzájárul.

 

16.6.    Amennyiben a Szolgáltató valamely, Szolgáltatási Szerződés szerinti jogát nem gyakorolja illetve igényét nem érvényesíti, az nem értelmezhető akként, hogy az adott jogról illetve igényről a Szolgáltató lemondott volna.

 

16.7.    A Partner a Szolgáltatási Szerződés tartalmát köteles bizalmasan kezelni, annak harmadik személyek előtt történő felfedésétől tartózkodni, illetve az ahhoz történő harmadik személyek általi hozzáférést megakadályozni. A jelen rendelkezést nem sérti az, ha a Feltöltő az általa feltöltött Jármű tulajdonosával a szükséges mértékben közli az AUTOonline szolgáltatás illetve a jelen ÁSzF-nek a Jármű tulajdonosára nézve releváns feltételeit.

 

16.8.    Ha a Szolgáltatási Szerződés illetve a jelen ÁSzF egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok, vagy nem megfelelően szabályozottak, ez nem érinti a Szolgáltatási Szerződés illetve az ÁSzF többi rendelkezésének érvényességét. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyett az az érvényes vagy végrehajtható rendelkezés számít a Szolgáltatási Szerződés tartalmának, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést értelmében és céljában a legjobban megközelíti. Ha a szabályozás tartalma nem állapítható meg egyértelműen, a feltétel meghatározójával szerződő fél számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni.

 

16.9.    A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

 

 

 

Mellékletek:

 

1.           Az ÁSzF-ben használt fogalmak meghatározása

2.           AUTOonline szolgáltatás leírása

3.           Lehetséges eljárási rendek a Járművek Platformon történő közzétételére és az azokra történő ajánlattételre

4.           Árlista


 

1. számú Melléklet

 

Az ÁSzF-ben használt fogalmak meghatározása

 

Adatfeldolgozási Kiegészítő Megállapodás jelenti a Szolgáltató és az egyes Partnerek között a Szolgáltatási Szerződéssel egyidejűleg megkötött külön megállapodást, amely a Platform és az AUTOnline szolgáltatással kapcsolatos azon adatkezelések részletes szabályait tartalmazza, amelyek tekintetében a Szolgáltató mint adatfeldolgozó jár el.

 

Adatkezelési Tájékoztató jelenti a jelen ÁSzF 11.1. pontja szerinti, a Platform és az AUTOonline szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés leírását tartalmazó, a www.audanet.de/cms/hu/web/ax-hu/adatvedelmitajekoztatolinken elérhető dokumentumot.

 

Ajánlattevő jelenti a jelen ÁSzF 3.1.2. pontja szerinti, a Szolgáltatóval szerződött azon, a gépjármű-értékesítést valamint -szerelést és -javítást szakmai illetve üzleti tevékenységként folytató személyeket, akik a Platformon a felhasználói fiókjukban elérhető feltöltői információk alapján összegszerű, kötelező érvényű vételi ajánlatot tehetnek a Platformra feltöltött egyes Járművek megvásárlásra vonatkozóan.

 

ÁSzF jelenti a jelen általános szerződési feltételeket, annak minden mellékletével együtt.

 

Egyedi Megállapodás jelenti a jelen ÁSzF 1.1 pontja szerint a Szolgáltató és a Partner által kötött „Megállapodás Roncsbörze/Flottaértékesítés internetes szolgáltatás igénybevételére” elnevezésű szerződést, annak minden mellékletével együtt.

 

Feltöltő jelenti a jelen ÁSzF 3.1.1. pontja szerinti, a Szolgáltatóval szerződött, belföldi székhellyel rendelkező azon Platform-felhasználókat, akik Járműre vonatkozó információkat (adatokat, szöveges információkat és képeket) tehetnek közzé a Platformon, azzal a céllal, hogy ezek alapján vételi ajánlatokat kapjanak a Platformot használó Ajánlattevőktől.

 

Flottaértékesítés jelenti a Platformon keresztül nyújtott azon szolgáltatást, amelynek keretében a Feltöltők – általában nem gazdasági totálkáros, használt – Járművet jeleníthetnek meg a Platformon azzal a céllal, hogy arra vonatkozóan az Ajánlattevők vételi ajánlatot tehessenek, és ennek folytán a Járművet annak tulajdonosától (a tulajdonos eladási szándéka esetén) végső soron megvásárolhassák.

 

Jármű jelenti a jelen ÁSzF 3.1.1. pontja szerinti, értékesítésre vagy értékelésre szánt járművet, vagy alkatrészt, tartozékot illetve egyéb, járműhöz kapcsolódó tárgyakat.

 

Maradványértékelés illetve Roncsbörze jelenti a Platformon keresztül nyújtott azon szolgáltatást, amelynek keretében a Feltöltők gazdasági totálkáros Járművet jeleníthetnek meg a Platformon azzal a céllal, hogy arra vonatkozóan az Ajánlattevők vételi ajánlatot tehessenek, és ennek folytán a Járművet annak tulajdonosától (a tulajdonos eladási szándéka esetén) végső soron megvásárolhassák, vagy – amennyiben a Jármű adásvételére nem is kerül sor – a vételi ajánlatok információval szolgálhassanak a Feltöltő számára arról, hogy a Platformot használó Ajánlattevők milyen áron vásárolnák meg a Járművet.

 

Partner a jelen ÁSzF 3.1.3. pontja szerint jelenti összefoglalóan a Feltöltőket és az Ajánlattevőket.

 

Platform jelenti a jelen ÁSzF 1.3. pontja szerinti, a Szolgáltató által üzemeltetett AUTOonline börzét, azaz a balesetben sérült járművek értékesítésére valamint értékelésére szolgáló online platformot.

 

Ptk. jelenti a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, annak minden módosításával együtt.

 

Szolgáltatási Díj jelenti a jelen ÁSZF 10.1. pontja szerinti, a Platformok használatáért valamint a Szolgáltató egyéb szolgáltatásaiért a Partnerek által fizetett díjat.

 

Szolgáltatási Szerződés jelenti a jelen ÁSzF 1.1 pontja szerint együttesen az ÁSzF-et, annak minden mellékletével, valamint az Egyedi Megállapodást annak minden mellékletével.

 

Szolgáltató jelenti a jelen ÁSzF 1.1 pontja szerint az Audatex-Magyarország Kft.-t (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49.; cégjegyzékszáma: 01-09-366839).

 


2. számú Melléklet

 

Az AUTOonline szolgáltatás leírása

 

1.           Általános szabályok – Maradvényértékelés/Roncsbörze

 

1.1.       A Szolgáltató az AUTOonline Platformon keresztül Maradvényértékelés/Roncsbörze illetve Flottaértékesítés lehetőséget biztosít az alábbiak szerint.

 

1.2.       A Platform egységes, és az oda feltöltött Jármű-adatokat és képeket valamint leírásokat, továbbá vételi ajánlatokat azonos tartalommal jeleníti meg egyrészt a Szolgáltatóval szerződött másrészt a Szolgáltató Magyarországon kívüli székhellyel rendelkező kapcsolt vállalkozásaival szerződött felhasználók számára is. A Platformot a Szolgáltatóval, valamint annak Magyarországon kívüli székhellyel rendelkező kapcsolt vállalkozásaival szerződött felhasználók is használhatják mind Járművek feltöltésének, mind az azokra vonatkozó ajánlattétel céljára.

 

1.3.       A Feltöltő a Szolgáltatóval kötött egyedi írásbeli megállapodás alapján részére biztosított felhasználói hozzáférésén keresztül feltöltheti a Platformra annak a Járműnek az adatait, leírását valamint képét, amelynek értékét meg kívánja határozni, illetve amelyet tulajdonosa értékesíteni kíván, és meghatározza az értékesítési eljárás módját (ajánlattételi rendszer vagy fix áras rendszer). Az értékesítési eljárás lehetséges módjait a jelen ÁSzF 3. számú melléklete szabályozza.

 

1.4.       A Feltöltő által feltöltött adatoknak a Jármű valamennyi forgalomtechnikai tulajdonságát, valamint esetlegesen meglévő hiányosságait (műszaki és optikai) tartalmazniuk kell. A Feltöltő kötelezi magát, hogy a Jármű értékét befolyásoló összes, általa ismert, illetve az adott helyzetben elvárhatóan megismerhető adatot feltölti a Platformra, és kizárólag valós adatokat valamint képet tölt fel, amelyek a Jármű feltöltéskori tényleges állapota illetve értéke tekintetében nem megtévesztőek. A Szolgáltató a Platformra feltöltött adatok illetve a kép ellenőrzésére, azok valódiságát vagy megtévesztő voltát is ideértve, semmilyen módon nem köteles, és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Platformra feltöltött adatokért és képért (ideértve azok valótlan illetve esetlegesen megtévesztő voltát is) minden felelősséget kizárólag a Feltöltő visel. A Feltöltő szavatolja a Szolgáltató irányában, hogy az általa Feltöltött Jármű a tulajdonában áll, vagy feltöltésére illetve a Platformon történő közzétételre megfelelő megbízással és felhatalmazással rendelkezik; ennek megsértése esetén a Feltöltő teljes mértékben helytáll a Szolgáltatót ért minden kárért.

 

1.5.       Ugyanakkor, a Szolgáltató alkalmanként ellenőrizheti a feltöltött adatokat illetve képeket, és amennyiben azokat megtévesztőnek vagy nyilvánvalóan valótlannak ítéli, egyeztet azokról a Feltöltővel. Amennyiben a Feltöltő a kifogásolt adatot vagy képet 3 órán belül nem javítja a Platformon, a Szolgáltató a Járművet eltávolíthatja a Platformról. Ekkor a Feltöltő által az eltávolított feltöltés után fizetett díj nem jár vissza.

 

1.6.       A Partnerek vállalják, hogy teljes mértékig mentesítik a Szolgáltatót valamennyi olyan igény és annak jogkövetkezményei alól, amely azzal összefüggésben merül fel, hogy a Feltöltőnek a Jármű nem helytálló (nem teljes és valósághű, esetleg megtévesztő) leírásával vagy egyéb kötelezettségszegésével, vagy az Ajánlattevő által tett ajánlattal, az attól való elállással, vagy a Jármű eladásával illetve megvásárlásával kapcsolatban a Feltöltő vagy Ajánlattevő, illetve harmadik személy igénnyel lépne fel a Szolgáltatóval szemben.

 

1.7.       Az Ajánlattevők a Szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján a részükre biztosított felhasználói hozzáférésükkel, a Platformra való bejelentkezésük útján – a Feltöltő és a Jármű azonosítását lehetővé nem tevő módon – láthatják a Járművekre vonatkozó adatokat, leírásokat, képeket, ajánlattételi fordulókat, illetve aukciós határidőket.

 

1.8.       A Platformon megjelenített Járműre az Ajánlattevők a Platformon vételi ajánlatot tehetnek. A Platformon tett minden vételi ajánlat tartalma egységesen a következő: (i) az Ajánlattevő által a Platformon megadott azon vételár, amelyért a megjelenített Járművet meg kívánja vásárolni, másrészt (ii) a jelen ÁSzf szerinti releváns feltételek, ideértve különösen az ajánlati kötöttség időtartamát, a Jármű tekintetében (annak tulajdonosa által tett elfogadó nyilatkozat esetén) létrejött adásvételi szerződés írásba foglalásának kötelezettségét mindkét fél számára, az Ajánlattevő Jármű átvételére vonatkozó kötelezettségét és annak határidejét, az Ajánlattevő általi elállás feltételeit, stb, valamint (iii) az Ajánlattevőnek azon vállalása, hogy – amennyiben a vevő és az eladó a Járműre vonatkozó adásvételi szerződés írásba foglalása alkalmával ettől eltérően nem állapodnak meg – a Jármű vételárát a Jármű átvételekor készpénzben megfizeti az eladónak, továbbá (iv) azon kikötést, hogy az ajánlatra illetve az annak alapján létrejövő adásvételi szerződésre a magyar jog alkalmazandó annak a nemzetközi magánjogban alkalmazott vissza- illetve továbbutalásra (renvoi) vonatkozó szabályai mellőzésével. Az Ajánlattevő a Platformon tett minden árajánlatának megtételével (az adott Járműre történő licitálással) az e pont szerinti tartalmú vételi ajánlatot tesz az adott Járműre, annak mindenkori tulajdonosa részére.

 

1.9.       A Feltöltő a Platformon – az Ajánlattevők azonosítására nem alkalmas módon – az általa feltöltött Jármű tekintetében minden vételi ajánlatról értesül.

 

1.10.    A Szolgáltató a Platform keretében biztosítja az infrastruktúrát a szükséges adatok feltöltésére és megjelenítésére, valamint az Ajánlattevők általi vételi ajánlatok megtételére.

 

1.11.    A vételi ajánlatok információt hordozhatnak és segítséget jelenthetnek a Feltöltő számára a Jármű lehetséges piaci értékének meghatározása tekintetében. A vételi ajánlatok értelemszerűen csak akkor nyújthatnak információt illetve segítséget a Jármű piaci értékének meghatározása tekintetében, ha a Feltöltő a Jármű értékét befolyásoló összes, általa ismert, illetve az adott helyzetben elvárhatóan megismerhető adatot illetve információt megosztja a Platformon az Ajánlattevőkkel.

 

1.12.    Amennyiben a legmagasabb árat több Ajánlattevő ajánlotta meg, illetve fix áras eljárásban amennyiben több Ajánlattevő is megajánlotta a Feltöltő által előre meghatározott fix árat, a nyertes vételi ajánlat a legmagasabb (azonos) vételárat tartalmazó ajánlatok közül az a vételi (ár)ajánlat, amely a Platformon rögzített adatok értelmében Közép-európai idő (CET) szerint legkorábban került feltöltésre.

 

1.13.    A nyertes vételi ajánlat összegét a Feltöltő közli a Jármű tulajdonosával. A Feltöltő a vételi ajánlat egyéb feltételeit is köteles közölni a tulajdonossal.

 

1.14.    Amennyiben a Jármű tulajdonosa a nyertes vételi ajánlat összegének ismeretében úgy dönt, hogy a nyertes vételi ajánlatot el kívánja fogadni és a Járművet az ezen ajánlatban szereplő áron el kívánja adni, és ezt a Szolgáltatónak mint a nyertes Ajánlattevő meghatalmazottjának telefonon vagy e-mailen vagy a Szolgáltató honlapjának erre a célra szolgáló aloldalán az ott található űrlap kitöltésével és online beküldésével a Járműre vonatkozó ajánlati kötöttség (a Szolgáltató külföldi kapcsolt vállalkozásával szerződött ajánlattevő esetén az ajánlatételi határidő lejártától számított 3 héten, a Szolgáltatóval szerződött Ajánlattevő esetén 60 napon belüli időszak) figyelembe illetve tudomásul vételével jelzi, a Járműre vonatkozó adásvételi szerződés a tulajdonos és a nyertes Ajánlattevő között létrejön. Amennyiben az Ajánlattevő a Szolgáltatónak valamely Magyarországon kívüli székhellyel rendelkező kapcsolt vállalkozásával szerződött Feltöltő által feltöltött Járműre licitált, a tulajdonos elfogadó nyilatkozatának közlésére sor kerülhet akként is, hogy azt a Szolgáltató külföldi kapcsolt vállalkozása továbbítja a Szolgáltató részére.

 

1.15.    A Szolgáltató ezt követően legkésőbb 3 munkanapon belül (i) továbbítja a nyertes vételi ajánlatot tevő Ajánlattevő nevét illetve szükség szerint elérhetőségét a Jármű tulajdonosának, és (ii) a Jármű tulajdonosának elfogadó nyilatkozatáról és elérhetőségi adatairól pedig tájékoztatja a nyertes Ajánlattevőt, ekként lehetővé téve a felek közötti kapcsolatfelvételt a Járműre vonatkozó adásvételi szerződés írásba foglalásának valamint a Jármű átvételének és a vételár megfizetésének céljából. Amennyiben a Jármű tulajdonosa elfogadó nyilatkozatát utóbb vissza kívánná vonni, a visszavonásról szóló nyilatkozat megtétele módjára és az Ajánlattevő e körülményről történő Szolgáltató általi tájékoztatására valamint az azzal kapcsolatos felelősségre az elfogadó nyilatkozatra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

 

1.16.    A Jármű tulajdonosának nyilatkozata

 

1.16.1.   A Járműre vonatkozó adásvételi szerződés a Jármű tulajdonosa és a nyertes Ajánlattevő között létrejön, és annak alapján a nyertes Ajánlattevő köteles a Járműre vonatkozó adásvételi szerződés írásba foglalására és a jármű átvételére valamint a vételár megfizetésére, amennyiben az ajánlati kötöttség időtartama alatt a tulajdonos azt nyilatkozza a Szolgáltatónak mint a nyertes Ajánlattevő meghatalmazottjának meghatalmazottjának (írásban, telefonon vagy e-mailen, vagy a honlapján e célra szolgáló aloldalon található űrlap kitöltésével és online beküldésével, illetve a Szolgáltató külföldi kapcsolt vállalkozása közbejöttével), hogy a Jármű tulajdonosa a nyertes vételi ajánlatot elfogadja és a Járművet aszerint el kívánja adni.

 

1.16.2.   Amennyiben a Jármű tulajdonosa azt jelzi a Szolgáltatónak mint a nyertes Ajánlattevő meghatalmazottjának, hogy a nyertes vételi ajánlatot elfogadja és a Járművet az abban foglalt vételáron eladja a nyertes Ajánlattevőnek, azonban ezzel egyidejűleg kiderül, hogy a Jármű vagy annak jogi státusza (pl. átruházhatósága) vagy dokumentációja valamely lényeges hibában vagy hiányosságban szenved, a Járműre vonatkozó adásvételi szerződés nem jön létre. Ekkor a Jármű tulajdonosának nyilatkozata a Ptk. értelmében nem minősül a nyertes vételi ajánlat elfogadásának, hanem azt új ajánlatnak kell tekinteni. A Szolgáltató e körülményről az elfogadó nyilatkozatra vonatkozó szabályok szerint és határidőben tájékoztatja a nyertes Ajánlattevőt. A tulajdonos által tett új ajánlat feltételei – a lényeges hiba vagy hiányosság feltárása, valamint a tulajdonos ajánlati kötöttségének tulajdonos általi meghatározása mellett – teljes mértékben azonosak a nyertes vételi ajánlat feltételeivel, és azonos kötelezettségeket és jogokat biztosítanak az Ajánlattevőnek (a Szolgáltatóval szemben is – ideértve a Szolgáltató részére fizetendő díjakat is). Amennyiben a nyertes Ajánlattevő ezen információ birtokában is meg kívánja kötni a Járműre vonatkozó adásvételi szerződést, ezt, a Jármű tulajdonosával közvetlenül felvéve a kapcsolatot, megteheti. E nyilatkozatának megtételével egyidejűleg az Ajánlattevő köteles tájékoztatni a Szolgáltatót is. Az ekként létrejött adásvételi szerződés a jelen ÁSzF alkalmazásában ugyanolyan következményekkel jár, mint az 1.15.1 pont szerint létrejött adásvételi szerződés.

 

1.16.3.   Amennyiben a Jármű tulajdonosa az ajánlati kötöttség lejártát követően, a lejárattól számított 30 napon belül jelzi a Szolgáltatónak az eladási szándékát, miszerint a nyertes vételi ajánlatot elfogadná, az adásvételi szerződés a Ptk. értelmében nem jön létre a felek között, hanem a Jármű tulajdonosának nyilatkozatát új ajánlatnak kell tekinteni. Az új ajánlat feltételei – a tulajdonos ajánlati kötöttségének tulajdonos általi meghatározása mellett – teljes mértékben azonosak a nyertes vételi ajánlat feltételeivel, és azonos kötelezettségeket és jogokat biztosítanak az Ajánlattevőnek (a Szolgáltatóval szemben is – ideértve a Szolgáltató részére fizetendő díjakat is). A Szolgáltató e nyilatkozatot is továbbítja a nyertes Ajánlattevőnek azzal, hogy amennyiben a nyertes Ajánlattevő továbbra is meg kívánja kötni a Járműre vonatkozó adásvételi szerződést, ezt a Jármű tulajdonosával közvetlenül közölt nyilatkozata útján megteheti. E nyilatkozatának megtételével egyidejűleg az Ajánlattevő köteles tájékoztatni a Szolgáltatót is. Az ekként létrejött adásvételi szerződés a jelen ÁSzF alkalmazásában ugyanolyan következményekkel jár, mint az 1.15.1 pont szerint létrejött adásvételi szerződés.

 

1.17.    A Járműre vonatkozó adásvételi szerződés írásba foglalt másolatát az Ajánlattevő a Szolgáltató kérésére köteles a Szolgáltatónak bemutatni annak érdekében, hogy a Jármű átvétele esetén az Ajánlattevő által fizetendő díjat a Szolgáltató megfelelően kiszámlázhassa. Amennyiben az Ajánlattevő az adásvételi szerződés másolatát a Szolgáltató kérése ellenére 5 napon belül nem mutatja be, a nyertes vételi ajánlat szerinti összeg alapján számított díjat a Szolgáltató kiszámlázhatja, és annak megfizetésére az Ajánlattevő köteles.

 

1.18.    Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a Jármű megtekintése alapján azt állítja, hogy a Platformon közzétett adatok és a Jármű tényleges műszaki, gazdasági állapota között lényeges, a Jármű értékét csökkentő különbség mutatkozik, ezért a Járművet nem kívánja átvenni és a vételárat nem kívánja megfizetni, az Ajánlattevő köteles ezt az előírt 10 napos átvételi határidőn belül kézbesítő útján írásban vagy telefonon vagy e-mailen – a Jármű tényleges állapotát fényképpel igazolva vagy a Jármű tulajdonosa által írásban elismerten – jelezni a Szolgáltatónak.

 

1.19.    Amennyiben a nyertes Ajánlattevő jelzése alapján a Szolgáltató megítélése szerint a Platformon közzétett adatok és a Jármű tényleges fizikai állapota között valóban a fentiek szerinti lényeges, értéket csökkentő különbség lehet (például, de nem kizárólagosan valamely, a Platformra feltöltött alkatrész vagy tartozék nincsen meg, vagy jelentősen rosszabb/használtabb/sérültebb állapotban van), a Szolgáltató e-mailen jelzi ezt a Feltöltőnek. A Feltöltő a Szolgáltatóval egyeztet a Jármű feltöltés szerinti és tényleges állapotában fennálló különbség és annak oka (pl. helytelen feltöltés, vagy a Jármű állapotának időközi megváltoztatása) tekintetében. Ennek alapján a Szolgáltató kialakítja álláspontját a nyertes Ajánlattevő kifogásának alapossága tekintetében, amelyet az Ajánlattevő és a Feltöltő köteles magára nézve kötelezőnek és véglegesnek elfogadni.

 

1.20.    Amennyiben a Szolgáltató megítélése értelmében a nyertes Ajánlattevő kifogása alapos, mert a Szolgáltató megítélése szerint a Platformon közzétett adatok és a Jármű tényleges fizikai állapota között valóban lényeges, értéket csökkentő különbség van, az Ajánlattevőt a nyertes vételi ajánlata nem köti, és kifogását a nyertes vételi ajánlatától illetve az annak alapján létrejött adásvételi szerződéstől való elállásként kell értelmezni. Ekkor a nyertes ajánlattevő választhat, hogy (a) a Járművet nem veszi át, amely esetben a Jármű megvásárlása esetén fizetendő díjat nem köteles a Szolgáltatónak megfizetni, vagy (b) a Járművet az annak tulajdonosával egyeztetett, a nyertes vételi ajánlatban foglaltakhoz képest csökkentett vételár megfizetése mellett mégis átveszi. Ilyen esetben az Ajánlattevőnek vételár csökkentésének okát és mértékét a Szolgáltatóval rövid úton (telefonon vagy e-mailen) előzetesen jóvá kell hagyatnia, a Feltöltőt pedig arról tájékoztatni kell, és azt megfelelő dokumentálás valamint a felek általi megfelelő hitelesítés mellett rá kell vezetni a Járműre vonatkozó írásba foglalt adásvételi szerződésre vagy ahhoz csatolni kell. Ekkor a Jármű megvásárlása esetén fizetendő díjat az Ajánlattevő a csökkentett vételár alapul vételével köteles a Szolgáltatónak megfizetni. Amennyiben azonban a vételárcsökkentés oka vagy mértéke az adásvételi szerződésre vezetett illetve ahhoz csatolt dokumentáció alapján, a Szolgáltató megítélése szerint nyilvánvalóan alaptalan, az Ajánlattevő az eredeti nyertes vételi ajánlat összege alapján köteles a Jármű megvásárlása esetére megszabott Szolgáltatási Díjat megfizetni.

 

1.21.    Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a Szolgáltató által elfogadott alapos kifogása okán az adásvételi szerződéstől eláll és nem veszi át a Járművet (az előző pont (a) alpontja szerinti esetben), a Feltöltő jogosult választása szerint (i) a Járművet a tényleges állapot feltöltésével az Ajánlattevők teljes köre számára a Platformra újra feltölteni, amely utóbbi esetben a Feltöltőnek az eredeti feltöltés után a Szolgáltatónak fizetett díj vissza nem jár, és amennyiben a Jármű tényleges és feltöltés szerinti állapota közötti különbség a Szolgáltató és a Feltöltő egyeztetésének eredménye szerint Feltöltőnek volt felróható, a Feltöltő köteles a Szolgáltatónak az új feltöltés után járó díjat is megfizetni (amennyiben az állapotkülönbség nem a Feltöltőnek volt felróható – azaz például a feltöltést követően a Jármű állapotát annak tulajdonosa vagy más személy megváltoztatta – a Feltöltő nem köteles az újabb feltöltés után díj fizetésére) vagy (ii) a következő legmagasabb ajánlatot (vagy adott esetben az időben következőként tett ugyanazon összegű árat tartalmazó ajánlatot) nyertes ajánlatnak tekinteni, és amennyiben ajánlatát az érintett Ajánlattevő a Szolgáltató általi, a Jármű megváltoztatott állapotára vonatkozó értesítését követően is fenntartja, a vételi ajánlat illetve az adatok továbbítására, valamint a szerződéskötésre és az azzal összefüggő folyamatokra az előző pontok rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

 

1.22.    Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Platformon közzétett adatok és a Jármű tényleges fizikai állapota között lényeges, értéket befolyásoló különbség ténylegesen nem merült fel, az Ajánlattevő a Szolgáltató álláspontját köteles magára nézve kötelezőnek és véglegesnek elfogadni, és a Jármű tulajdonosával a Járműre vonatkozó adásvételi szerződést írásba foglalni és a vételi ajánlata szerinti vételár megfizetése mellett a Járművet átvenni. Az ennek elmaradásával összefüggő károkért (ideértve az első helyezett vételi ajánlat és a Járművet ténylegesen megvásárló Ajánlattevő által tett vételi ajánlat összege közötti különbséget, a Feltöltő illetve a Szolgáltató valamint a Jármű tulajdonosának minden kárát illetve pluszköltségét, stb.) az első helyezett Ajánlattevő felel.

 

1.23.    A második (illetve adott esetben többedik) helyezett Ajánlattevőre – amennyiben a fentiek folytán ő tekintendő nyertes Ajánlattevőnek – az első helyezett nyertes Ajánlattevőre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

 

1.24.    Amennyiben valamely Ajánlattevő a Platformon megjelenített valamely Járművet a Platformon megtekintette, azonban azt utóbb a Platform közbenjötte nélkül, bármely más úton vagy módon vásárolja meg, az Ajánlattevő köteles a Szolgáltatónak kötbért fizetni. A kötbér összege a Járműnek a Platform közbenjöttével történő megvásárlása esetén a Szolgáltatónak fizetendő díj háromszorosa. A Jármű Platform közbenjöttével történő megvásárlása esetén fizetendő díj (illetve annak háromszorosa) a Jármű tényleges (a Platform kikerülésével kötött adásvételi szerződés szerinti, vagy – amennyiben az magasabb – az Ajánlattevő által az eladónak ténylegesen megfizetett) vételára alapján számítandó. A kötbér a Jármű Ajánlattevő általi, Platform közbenjötte nélkül történt megvásárlásakor azonnal esedékes.

 

2.           A Flottaértékesítési szolgáltatás különös szabályai

 

2.1.       A Flottaértékesítési szolgáltatásra a Maradványértékelés/Roncsbörze szabályai alkalmazandók az alábbi eltérésekkel.

 

2.2.       A Flottaértékesítési platform minden esetben az ajánlattételi vagy a fix áras rendszer keretei között működik.

 

2.3.       Ha a Feltöltő másképp nem rendelkezik, akkor ajánlattételi rendszer esetén az Ajánlattevőt az ajánlattételi határidő lejártát követő 14 napig köti az adott ajánlata.

 

2.4.       Ajánlattételi rendszer esetén a Feltöltő minimum árat határozhat meg, amely megjelenik a Platformon.

 

2.5.       Flottaértékesítés esetén a balesetben sérült járműveket a Platformon külön jelöléssel kell ellátni.

 


 

3. számú Melléklet

Lehetséges eljárási rendek

a Járművek Platformon történő meghirdetésére és az azokra történő ajánlattételre

 

1.           Az ajánlattételi rendszer

 

1.1.       A Feltöltő a Jármű Platformra történő feltöltésekor, vagy a Szolgáltató a Feltöltő kívánságára a Jármű feltöltését követő 1 munkanapon belül, megállapítja az ajánlattételi határidőt a feltöltött Járműre.

 

1.2.       Az Ajánlattevő a Platformon a felhasználói fiókjában lehívhatja a bármely Feltöltő által feltöltött Járműre vonatkozó információkat, és ha vételi szándéka van, akkor vételi ajánlatot tehet.

 

1.3.       Az Ajánlattevő az általa adott vételi ajánlatot az ajánlattételi időszak alatt bármennyiszer módosíthatja akár alacsonyabb, akár magasabb összegűre, vagy akár vissza is vonhatja azt, a Platformon mindenkor érvényben lévő (a Platformon a Tippek és hasznos infók oldalon megtalálható) technikai szabályok szerint. Az Ajánlattevő mindenkori érvényes (legutolsó) ajánlatát a Platform a Feltöltő számára az Ajánlattevő azonosítására nem alkalmas módon feltünteti, a többi Ajánlattevő számára azonban nem teszi láthatóvá.

 

1.4.       Az Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az adott Járműre vonatkozó ajánlattételi határidő lejártával áll be. Amennyiben a Platform börze felületén ettől eltérő jelzés nem kerül megjelenítésre, a Szolgáltatóval szerződött Ajánlattevőt a Járműre vonatkozóan az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig köti a legutolsó vételi ajánlata, a Szolgáltató valamely Magyarországon kívüli székhellyel bíró kapcsolt vállalkozásával szerződött Ajánlattevőt pedig a Járműre vonatkozóan az ajánlattételi határidő lejártától számított 3 hétig.

 

1.5.       A Feltöltő a nyertes vételi ajánlatról haladéktalanul tájékoztatja a Jármű tulajdonosát (amennyiben az a Feltöltőtől különböző személy). A Feltöltő azonban a nyertes vételi ajánlat ismeretében – amennyiben a Jármű tulajdonosát még nem értesítette az ajánlattételi eljárás eredményéről – dönthet akként is, hogy a nyertes vételi ajánlatról nem tájékoztatja a Jármű tulajdonosát, hanem új ajánlattételi eljárást ír ki a Platformon. Amennyiben a Jármű tulajdonosa egyetért a Jármű nyertes vételi ajánlat feltételei szerinti értékesítésével, és a Jármű tulajdonosa erről a Szolgáltatót a jelen ÁSzF szerinti módon és határidőben tájékoztatja, a Szolgáltató ekkor a jelen ÁSzF szerint továbbítja a Jármű tulajdonosának és a nyertes Ajánlattevőnek egymás adatait. A tényleges adásvétel a nyertes vételi ajánlat alapján abban az esetben jön létre, ha az adott feltételek mellett a Jármű tulajdonosának (amennyiben az nem azonos a Feltöltő személyével) van eladási szándéka, és elfogadja a vételi ajánlatot, amelyet az ajánlati kötöttség tartama alatt közöl a Szolgáltatóval mint az Ajánlattevő meghatalmazottjával.

 

1.6.       Amennyiben az Ajánlattevő nyerte meg a licitet, azaz ő tette a nyertes ajánlatot (amely körülmény a Platformon válik láthatóvá), valamint a Szolgáltató továbbította neki a tulajdonos elfogadó nyilatkozatát és elérhetőségi adatait, úgy az Ajánlattevő köteles 2 munkanapon belül a tulajdonossal időpontot egyeztetni, illetve legkésőbb 10 naptári napon belül a nyertes licitnek megfelelő áron létrejött adásvételi szerződést írásba foglalni, a Járművet átvenni és elszállítani, valamint a vételárat megfizetni. A fenti határidők elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a nyertes Ajánlattevő az adásvételi szerződéstől jogosulatlanul elállt, és a Szolgáltató – a legmagasabb ajánlatot tevő Ajánlattevő értesítése mellett – a második helyezett Ajánlattevőnek küldheti meg a licit megnyeréséről szóló igazolást. Ilyen esetben a Feltöltő illetve a tulajdonos eladási szándéka (elfogadó nyilatkozata) esetén a Szolgáltató a második helyezett Ajánlattevő adatait továbbítja Jármű tulajdonosának, a tulajdonos adatait és (az ő ajánlatára vonatkozó) elfogadó nyilatkozatát pedig a második helyezett Ajánlattevőnek, és a tulajdonos a második helyezett Ajánlattevőnek értékesíti a Járművet.

 

1.7.       Amennyiben a Jármű azért kerül a második helyezett Ajánlattevő részére értékesítésre, mert az első helyezett nyertes Ajánlattevő az 1.6. pontban jelzett valamely határidőt elmulasztja, így pl. a tulajdonossal nem veszi fel határidőben a kapcsolatot, az adásvételi szerződést nem foglalja írásba, a Járművet határidőben nem veszi át illetve nem szállítja el, stb., az első és második helyezett vételi ajánlatban szereplő vételár közötti különbözet (ún. roncsérték-különbözet), valamint a mulasztással összefüggésben felmerült minden egyéb kár illetve költség az első helyezett Ajánlattevőt terheli. A Szolgáltató ilyen esetben jogosult a kárt elszenvedő felet (így különösen a Jármű tulajdonosát illetve a Feltöltőt) a roncsérték-különbözet és az őket ért minden egyéb kár illetve költség tekintetében kártalanítani, és az így felmerült költségeit a szerződésszegő első helyezett Ajánlattevőtől kártérítésként követelni.

 

1.8.       Az 1.6-1.7 pont megfelelően alkalmazandó a második illetve többedik helyezett Ajánlattevőre is.

                              

2.           A fix áras rendszer

 

2.1.       Fix áras rendszert a Feltöltő kizárólag akkor választhat, ha ő a Jármű tulajdonosa.

 

2.2.       A fix áras rendszerben a Feltöltő a Jármű Platformra történő feltöltésekor meghatározza a Jármű minimális eladási árát (az esetleges értékesítés esetére), valamint esetlegesen kiegészítő feltételeket is meghatározhat.

 

2.3.       A fix áras rendszerben az Ajánlattevő érvényesen akkor tehet a Járműre vételi ajánlatot, ha az ajánlott vételár összege eléri a Feltöltő által meghatározott fix árat, és az Ajánlattevő a Feltöltő által esetlegesen megadott kiegészítő feltételeket teljesíti és a Platformon erről nyilatkozik. E nyilatkozat tartalmának valóságáért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, azért a teljes körű felelősséget az Ajánlattevő viseli.

 

2.4.       Az Ajánlattevő – az ajánlattételi rendszertől eltérően – láthatja és figyelemmel kísérheti (a más Ajánlattevők azonosításának lehetősége nélkül) a más Ajánlattevők által az adott Járműre tett vételi ajánlatokat és túl is licitálhatja azokat. Az Ajánlattevő az általa tett vételi ajánlathoz kötve van, azt utóbb (az ajánlattételi határidő lejárta előtt sem) nem vonhatja vissza és alacsonyabb összegű vételi ajánlatra sem módosíthatja.

 

2.5.       Egyebekben az ajánlattételi eljárás szabályai és határidői megfelelően alkalmazandók.

 

3.           Aukciós rendszer

 

3.1.       A Feltöltő külön kívánságára, a vele kötött egyedi szerződés kifejezett rendelkezése módot adhat a Feltöltőnek a Roncsbörzén valamely Jármű tekintetében aukciós eljárási rendszer alkalmazásának választására is. A Flottaértékesítés körében aukciós rendszer választására nincsen mód.

 

3.2.       Az aukciós rendszerben a Feltöltő megállapítja az ajánlattételi határidőt, valamint esetlegesen a minimális vételárat. Az Ajánlattevő akkor tehet érvényes vételi ajánlatot, ha az ajánlott vételár eléri vagy meghaladja a Feltöltő által megadott minimális árat, és az Ajánlattevő teljesíti a Feltöltő által a feltöltéskor esetlegesen megállapított kiegészítő feltételeket, és a Platformon erről nyilatkozik. E nyilatkozat tartalmának valóságáért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, azért a teljes körű felelősséget az Ajánlattevő viseli.

 

3.3.       Az Ajánlattevő – az ajánlattételi rendszertől eltérően – láthatja és figyelemmel kísérheti (a más Ajánlattevők azonosításának lehetősége nélkül) a más Ajánlattevők által az adott Járműre tett vételi ajánlatokat és túl is licitálhatja azokat. Az Ajánlattevő az általa tett vételi ajánlathoz kötve van, azt utóbb (az ajánlattételi határidő lejárta előtt sem) nem vonhatja vissza és alacsonyabb összegű vételi ajánlatra sem módosíthatja.

 

3.4.       Az aukció Feltöltő által meghatározott ajánlattételi határidejének végéig vagy – az aukciós eljárás Feltöltő által történő idő előtti befejezése esetén, amelyre a Feltöltőnek lehetősége van – az aukciós eljárás befejezésének időpontjáig a legmagasabb ajánlatot tevő Ajánlattevő (aki teljesíti Feltöltő által a feltöltéskor esetlegesen megállapított kiegészítő feltételeket) a nyertes Ajánlattevő.

 

Egyebekben az ajánlattételi rendszer szabályai és határidői megfelelően alkalmazandók.

 

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat

+36 (1) 780 8874

Visszahívás kérése

Visszahívás kérése
Visszahívást kér? Csak töltse ki és küldje el!